väderattribution

SVENSK TERM:
väderattribution

ENGELSK TERM:
weather attribution

DEFINITION:
det att ange hur sannolikheten för en viss väderhändelse har förändrats på grund av människoskapad klimatförändring

MER OM BEGREPPET VÄDERATTRIBUTION:
Inom klimatforskningen används väderattribution i samband med studier av sannolikheten för att olika väderhändelser uppstår. Det svar som forskningen kommer fram till handlar normalt om hur sannolik en ovanlig eller extrem väderhändelse, såsom långvarig torka eller kraftiga skyfall, hade varit utan mänsklig klimatpåverkan och på vilket sätt sannolikheten eventuellt har förändrats.

I sammanhang där det tydligt framgår att ämnesområdet är klimatforskning används ofta bara attribution som benämning. I engelskspråkiga sammanhang förekommer även benämningen extreme event attribution.

Om attribution eller väderattribution inte är kända begrepp för de personer man riktar sig till och om det är nödvändigt att använda en term, bör man alltid ge en förklaring vid sidan av termen. Man kan exempelvis skriva ”väderattribution, det vill säga forskning om huruvida den moderna människans sätt att leva har lett till förändrad förekomst av väderhändelser som värmeböljor eller kraftig nederbörd”.

Klimatattribution är ett vidare begrepp där man utöver väderhändelser även undersöker hur klimatförändringar påverkar sannolikheten för att andra händelser uppstår, till exempel jordskred, bränder eller att arter dör ut.

SENAST REVIDERAD: 2021-12-15