utfasning av fossila bränslen

SVENSK TERM:
utfasning av fossila bränslen

ENGELSK TERM:
decarbonization, decarbonisation

SVENSKA SYNONYMER:
avkarbonisering, dekarbonisering

DEFINITION:
samhällsomvandling som innebär en successiv övergång till ett samhälle som inte använder fossila bränslen och inte heller på annat sätt orsakar nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären

MER OM BEGREPPET UTFASNING AV FOSSILA BRÄNSLEN:
Det engelska uttrycket decarbonization och de svenska synonymerna dekarbonisering och avkarbonisering används dels för att beskriva en konkret process ”att ta bort kol från något”, exempelvis att ta bort de kolavlagringar som ansamlats vid förbränning i en bilmotor eller att avskilja kol från fossilgas, dels metaforiskt för att benämna en samhällsomvandling mot ett fossilfritt samhälle.

För att undvika missförstånd och för tydlighetens skull rekommenderar vi att man använder det mer beskrivande uttrycket utfasning av fossila bränslen när man på svenska vill benämna samhällsomvandlingen. Även om termen bara synliggör att utfasningen rör utsläpp som uppstår vid förbränning av fossila bränslen, så används uttrycket ofta även för andra aktiviteter som leder till utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Här kan alltså ingå allt från boskapsuppfödning till cement- och ståltillverkning.

I sammanhang där målgruppen inte kan antas veta vad utfasning av fossila bränslen innebär kan man beskriva hela processen övergripande, exempelvis ”en omvandling till ett samhälle som inte använder fossila bränslen”.

Uttrycket avkolning bör inte användas eftersom det står för en annan process.

Vid FN:s klimatkonferens i Glasgow 2021 skrevs uttrycket ”nedfasning”, i stället för "utfasning", in i den avslutande överenskommelsen Glasgow Climate Pact. Vad nedfasning kommer att innebära i praktiken är ännu inte klargjort.

SENAST REVIDERAD: 2024-01-11