tillräcklighet

SVENSK TERM:
tillräcklighet

ENGELSK TERM:
sufficiency

ENGELSK SYNONYM:
eco-sufficiency

DEFINITION:
förhållande i ett samhälle där man undviker överflöd och hushållar med resurser för att säkerställa allas möjlighet till välbefinnande inom de planetära gränserna

MER OM BEGREPPET TILLRÄCKLIGHET:
Tillräcklighet kan ses som en del av begreppet hållbarhet. Kärnan i begreppet är nödvändigheten i att mänskliga aktiviteter förhåller sig till de planetära gränserna och att den rikare delen av mänskligheten behöver ta ansvar för en mer rättvis fördelning av jordens resurser. Att tillämpa tillräcklighet som förhållningssätt handlar ofta om minskad konsumtion, i synnerhet av varor och tjänster som kräver mycket energi och stor förbrukning av naturresurser.

Tillräcklighet kan användas både för att beskriva åtgärder på samhällsnivå och förhållningssätt för individer eller grupper att leva efter.

Som strategi för hållbarhet presenteras tillräcklighet ofta i motsats till effektivitet. Medan effektiviseringsstrategier främst syftar till att göra mer av eller lika mycket av något med mindre energi- och resursåtgång, syftar tillräcklighetsstrategier till att minska den totala volymen av det som produceras och konsumeras. Förhållningssätten och strategierna bör dock inte ställas mot varandra, utan båda behövs för att uppnå hållbara samhällen.

En grundtanke som tillräcklighet vilar på är att välbefinnandet ökar när vi lever på ett sätt som tar hänsyn till de planetära gränserna och samtidigt är nöjda med det. På så vis kan tillräcklighet handla om att främja förnöjsamhet, det vill säga känslan av att vara belåten med det man har, förutsatt att inget väsentligt i livet saknas. I det tillståndet kan man också avstå från överflöd. Det gagnar en mer rättvis fördelning av jordens resurser vilket i sin tur möjliggör välbefinnande för alla.

Termen tillräcklighet används ofta i sammansättningar, exempelvis tillräcklighetsekonomi, tillräcklighetsprincip, tillräcklighetsåtgärd och energitillräcklighet, men används även i fraser som: ”En politik för tillräcklighet skulle kunna innebära …”.

EXEMPEL:
Tillräcklighetspolitik kan handla om en uppsättning åtgärder som syftar till att minska efterfrågan på energi, material, mark och vatten, och att begränsa möjligheten till överutnyttjande av resurser. Det kan exempelvis ske genom styrande koldioxidbudgetar, förbud mot planerat åldrande och infrastruktur som premierar reparationer före köp av nya produkter.

En tillräcklighetsåtgärd inom en organisation kan vara att tillämpa cirkulär ekonomi, exempelvis genom att återanvända kontorsmöbler och elektronik.

För en individs livsstil kan tillräcklighet innebära att minska sin konsumtion av nya produkter och ta hand om sina ägodelar så att de håller i längden.

SENAST REVIDERAD: 2023-03-02