planetär gräns

SVENSK TERM:
planetär gräns

ENGELSK TERM:
planetary boundary

SVENSK SYNONYM:
planetgräns

DEFINITION:
gräns för hur mycket människan kan påverka avgörande globala miljöprocesser och miljöområden utan att jordsystemets stabilitet och resiliens minskar

MER OM BEGREPPET PLANETÄR GRÄNS:
En planetär gräns anges som ett ungefärligt kvantitativt värde, exempelvis en viss surhetsgrad i haven, en viss ökning av halten växthusgaser i atmosfären, eller en viss takt i mängden arter som dör per år. Om värdet överskrids bedöms jordsystemets egenskaper påverkas allvarligt. Att värdena inte kan bestämmas exakt beror på en rad osäkerhetsfaktorer: brist på data, komplicerade samspel mellan olika arter och deras livsmiljöer, och att de globala miljöprocesserna och miljöområdena påverkar varandra.

Nio avgörande globala miljöprocesser och miljöområden där planetära gränser spelar en väsentlig roll har identifierats:

 1. klimatförändring
 2. förlust av biologisk mångfald
 3. ozonskiktets uttunning i stratosfären
 4. havsförsurning
 5. förändrade biogeokemiska flöden (fosfor- och kvävecykler)
 6. förändrad markanvändning (t.ex. avskogning)
 7. ökad färskvattenanvändning
 8. ökad koncentration av aerosoler i atmosfären (utsläpp av mikroskopiska partiklar i atmosfären som påverkar klimatet och levande organismer)
 9. tillförsel av nya kemiska substanser (t.ex. organiska föroreningar, radioaktivt material, nanomaterial och mikroplaster)

För varje miljöprocess eller miljöområde har forskare försökt att ange en planetär gräns för tre risknivåer som inte bör överskridas.

 1. säker nivå
 2. risknivå
 3. högrisknivå

Uttrycket planetär gräns har i samhällsdiskussioner kommit att användas på olika sätt. Ibland avses själva gränsen, exempelvis "Den planetära gränsen för färskvattenanvändning är överskriden". Ibland används uttrycket för själva miljöprocessen eller miljöområdet, exempelvis "En av de nio planetära gränserna är förlust av biologisk mångfald". Pluralformen "planetära gränser" används ofta som samlingsnamn för alla de nio miljöprocesserna och miljöområdena.

SENAST REVIDERAD: 2022-10-26