nyutvunnen råvara

SVENSK TERM:
nyutvunnen råvara

ENGELSK TERM:
virgin material

SVENSK SYNONYM:
primär råvara

ENGELSK SYNONYM:
primary raw material

DEFINITION:
råvara som utvunnits ur en naturresurs och som inte tidigare bearbetats

MER OM BEGREPPET NYUTVUNNEN RÅVARA:
Med råvara avses föremål eller material som är avsett för att bearbetas vidare. Med naturresurs avses naturföreteelse i form av materia eller energi som efterfrågas och utnyttjas av människan.

Termen primär råvara är i många fackspråkliga sammanhang en etablerad term för detta begrepp. Primär har dock en vid betydelse: "som är ursprunglig eller grundläggande, eller som i ett visst sammanhang kommer i första hand". Termen kan därför ge upphov till tolkningen att primära råvaror bör användas i första hand. Det problemet undviks om man istället använder termen nyutvunnen råvara.

En annan benämning som ibland förekommer istället för nyutvunnen råvara är jungfrulig råvara eller jungfruligt material. Även om jungfrulig i detta sammanhang står för ’som inte är påverkad av människan’, har uttrycket sin grund i en föreställning om den unga, rena och ”obrukade” kvinnan, något som gjort benämningen förlegad.