livscykelanalys

SVENSK TERM:
livscykelanalys

ENGELSK TERM:
life cycle assessment

SVENSK SYNONYM:
LCA

ENGELSK SYNONYM:
LCA

DEFINITION:
metod för att uppskatta och kvantifiera den totala miljöpåverkan som en produkt eller tjänst har under hela dess livscykel, från utvinning av råvara till avfallshantering

MER OM BEGREPPET LIVSCYKELANALYS:
En livscykelanalys är aldrig heltäckande utan omfattar en rad olika miljömässiga aspekter, och handlar i förlängningen även om hälsomässiga, sociala och ekonomiska aspekter. De faser som vanligtvis inkluderas i en livscykelanalys är:

  • utvinning av naturresurs
  • bearbetning
  • tillverkning
  • transport
  • användning
  • omhändertagande för återvinning
  • hantering av avfall.

Initialförkortningen LCA används bland annat i sammansättningar både på engelska och svenska, exempelvis LCA-dokumentation och LCA-specialist.