koldioxidekvivalent

SVENSK TERM:
koldioxidekvivalent

ENGELSK TERM:
carbon dioxide equivalent

ENGELSK SYNONYM:
carbon equivalent

DEFINITION:
enhet för att mäta utsläpp av växthusgaser, uttryckt som den mängd koldioxid som har motsvarande påverkan på den globala uppvärmningen

MER OM BEGREPPET KOLDIOXIDEKVIVALENT:
Koldioxidekvivalent är ett mått som används för att jämföra utsläpp av olika växthusgaser genom att ta hänsyn till deras förmåga att bidra till den globala uppvärmningen. Genom att räkna om utsläpp av växthusgaser i koldioxidekvivalenter kan man jämföra och summera effekten av de enskilda gasernas utsläpp.

EXEMPEL: Metan bidrar 28 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 28 ton koldioxidekvivalenter.

SENAST REVIDERAD: 2023-04-06