koldioxidbudget

SVENSK TERM:
koldioxidbudget

ENGELSK TERM:
carbon budget

DEFINITION:
plan för den mängd koldioxidutsläpp som det finns utrymme för om den globala temperaturhöjningen ska hållas under en viss nivå

MER OM BEGREPPET KOLDIOXIDBUDGET:
En koldioxidbudget kan upprättas för olika aktörer, exempelvis för ett land, en kommun eller en individ, men även för en internationell organisation eller ett företag. Ibland gäller en koldioxidbudget för ett givet tidsspann. I Sverige är det vanligt att kommuner upprättar koldioxidbudgetar.

Det råder inte konsensus om vilka utsläpp som ska inkluderas i beräkningarna av en koldioxidbudget. Vissa aktörer inkluderar bara utsläpp orsakade av människan, så kallade antropogena utsläpp, andra inkluderar även naturliga utsläpp. Det centrala är hushållningsaspekten: att aktörer behöver planera befintliga och kommande utsläpp så att de inte överskrider en viss mängd. Ibland ingår andra växthusgaser än koldioxid, exempelvis metan och lustgas, som då omräknas till så kallade koldioxidekvivalenter.

I en koldioxidbudget kan alltså fler växthusgaser än koldioxid ingå. Uttrycket koldioxidbudget kan förutom att avse en plan också användas för den totala mängden koldioxid som kan släppas ut.

Andra uttryck som används i samma betydelse är klimatbudget, kolbudget och utsläppsbudget.

SENAST REVIDERAD: 2022-12-13