hållbarhet

SVENSK TERM:
hållbarhet

ENGELSK TERM:
sustainability

DEFINITION:
förhållande att tillgodose dagens behov på ett sätt som inte äventyrar kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

MER OM BEGREPPET HÅLLBARHET:
I definitionen för hållbarhet syftar uttrycket ”kommande generationer” på allt liv, det vill säga alla arter inklusive människan. I begreppet hållbarhet ryms tre aspekter som samspelar och stödjer varandra:

  • ekologisk hållbarhet
  • social hållbarhet
  • ekonomisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra, bland annat klimatsystemens stabilitet, luft-, land- och vattenkvalitet, landanvändning och jorderosion samt biologisk mångfald.

Social hållbarhet innefattar människors livsbetingelser i samhället, till exempel hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och maktutövning, samt möjligheterna att förbättra dem. Förutom det individuella perspektivet handlar det om hur dessa livsbetingelser fördelar sig mellan grupper av människor.

Ekonomisk hållbarhet innefattar en syn på ekonomi där ekonomisk utveckling inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. I vissa sammanhang likställs ekonomisk hållbarhet med ekonomisk tillväxt. Många menar dock att den ekonomiska tillväxten, om den ska anses hållbar, aldrig får ske på bekostnad av andra tillgångar i form av naturresurser, ekosystemtjänster eller välfärd.

Hållbarhet används i många sammanhang i en vidare betydelse som kan beskrivas med "förmåga att stå emot påfrestningar" eller "förmåga att länge behålla sin ursprungliga kvalitet". Samma sak gäller för adjektivet hållbar, exempelvis "mjölk med lång hållbarhet" och "en hållbar arbetsplats". Därför kan det vid behov vara lämpligt att specificera vad man menar, exempelvis "miljömässigt hållbar". Hållbarhet och hållbar används också ibland för att signalera att en viss produkt, tjänst eller verksamhet på något sätt är mer miljömässigt hållbar eller mindre miljömässigt skadlig utan närmare specificering om på vilket sätt.

Uttrycket hållbarhet har en lång historia. Den specifika innebörd som uttrycket står för i miljösammanhang härstammar från en diskussion om hållbar utveckling som inleddes under 1970-talet. Läs mer i termposten för hållbar utveckling.

SENAST REVIDERAD: 2022-10-26