hållbar utveckling

SVENSK TERM:
hållbar utveckling

ENGELSK TERM:
sustainable development

DEFINITION:
utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

MER OM BEGREPPET HÅLLBAR UTVECKLING:
Begreppet hållbar utveckling definierades i samband med att Brundtlandrapporten (Our common future) utarbetades av FN:s Världskommission för miljö och utveckling 1987, under ordförandeskap av Gro Harlem Brundtland.

Begreppet är centralt i de globala målen för hållbar utveckling som ingår i ramverket Agenda 2030, antaget av FN:s medlemsländer 2015. Där utgår man från tre integrerade dimensioner av hållbar utveckling: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Uttrycken hållbar och hållbarhet används ibland även som signalord om aktiviteter, varor och tjänster som på något sätt säger sig beakta kommande generationers behov, ofta med avseende på miljö och klimat. Här är uttrycken ofta vagare, och kan jämföras med andra signalord som grön och miljövänlig.

SENAST REVIDERAD: 2021-12-15