ekosystemtjänst

SVENSK TERM:
ekosystemtjänst

ENGELSK TERM:
ecosystem service

DEFINITION:
process som genereras av ett ekosystem och som bidrar till människans välfärd och livskvalitet

MER OM BEGREPPET EKOSYSTEMTJÄNST:
Ekosystemtjänster kan delas in i fyra grupper som sinsemellan samverkar:

  1. Försörjande ekosystemtjänster, till exempel naturens tillhandahållande av syre, spannmål, vedråvara och rent vatten.
  2. Reglerande ekosystemtjänster, till exempel insekters pollinering av nyttoväxter.
  3. Kulturella ekosystemtjänster, till exempel tillhandahållandet av naturmiljöer lämpliga för friluftsliv och rekreation.
  4. Stödjande ekosystemtjänster, till exempel fotosyntes, cirkulation av näringsämnen och fröspridning.

I begreppet ekosystemtjänst lyfts själva processen fram, som pollinerandet och vattenreningen, till skillnad från naturtillgången i sig, som insekterna som pollinerar eller själva vattnet. Ekosystemtjänster skiljer sig alltså från andra tillgångar i naturen genom att de är beroende av levande organismer som så att säga ”utför” dessa tjänster.

Termen ekosystemtjänst myntades i början av 1980-talet av ekologer och ekonomer för att synliggöra och skapa förståelse för att människors överlevnad och välmående är beroende av naturens ekosystem. I vissa sammanhang har ekosystemtjänst kritiserats för att ge ett ensidigt mänskligt perspektiv, med associationer till ekonomiska värden. Ibland används därför naturnytta (eng. nature’s contribution to people, NCP) för att lyfta fram ett delvis annat perspektiv.

EXEMPEL:
Pollinering betraktas som en ekosystemtjänst eftersom processen tillhandahålls av naturen och är nödvändig för människors välfärd och livskvalitet i och med att vi därigenom kan få majs, potatis, grönsaker, frukt och andra nyttoväxter.

SENAST REVIDERAD: 2021-11-18