divestering

SVENSK TERM:
divestering

ENGELSK TERM:
divestment

DEFINITION:
avyttring av investeringar på etiska grunder

MER OM BEGREPPET DIVESTERING:
I dagens samhällsdebatt används divestering ofta för en avyttring av investeringar inom fossilindustrin. Men uttrycket används även för avyttringar av investeringar på andra etiska grunder, exempelvis för att minska det politiska inflytandet från en viss stat.

Divestering har sitt ursprung i det engelska ordet "divest" som i engelskan kan användas i olika betydelser och mer övergripande. Exempelvis kan det engelska uttrycket ”make a divestment” stå för att man gör en avyttring av investeringar i största allmänhet utan den koppling till etiska grunder som det svenska divestering har. Därför bör inte det engelska divestment per automatik översättas till divestering, såvida inte sammanhanget tydligt visar att avyttringen görs på etiska grunder. När det gäller divestering ur fossilindustrin används på engelska ofta uttrycken "fossil fuel divestment" och "divestment from fossil fuels".

Verbformen divestera används ofta tillsammans med prepositionerna ”ur” eller ”från”, exempelvis "Vi ska divestera ur fossilindustrin”. Ibland används avinvestera och avyttra synonymt med divestera.

SENAST REVIDERAD: 2022-05-25