biogas

SVENSK TERM:
biogas

ENGELSK TERM:
biogas

DEFINITION:
gas i form av brännbara, icke-vulkaniska kolväten som bildas när organiskt material bryts ned av mikrobiologiska organismer i syrefri miljö

MER OM BEGREPPET BIOGAS:
Biogas, liksom fossilgas, består till största delen av metan och används som drivmedel, för att producera elektricitet och för uppvärmning. En väsentlig skillnad mellan biogas och fossilgas är att biogasen är en förnybar energikälla som produceras och används som en del av ett relativt snabbt kretslopp. Det är dock viktigt att notera att utsläpp av växthusgaser sker även vid produktion och förbränning av biogas.

Gasen bildas när organiskt material, såsom gödsel, avföring, avloppsvatten från industrier, slam från reningsverk, matavfall och växter bryts ned.

Ibland används rötgas som synonym till biogas. I sammanhang där användningen står i fokus används ibland uttryck som fordonsgas eller energigas i stället för biogas. Flytande biogas benämns ibland i svenskt språkbruk med den engelska förkortningen LBG (liquified biogas).

Notera att förled som bio-, natur- och eko- i sammanhang kopplade till hållbar utveckling ibland används för att signalera något positivt.

SENAST REVIDERAD: 2022-12-21