Erik Wellanders fond

Stiftelsen Erik Wellanders fond har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område. Det gör den genom att dela ut stipendier för forskning. Fonden belönar också forskning inom detta fält genom att dela ut Erik Wellanders språkvårdspris.

Erik Wellanders fond utlyser årligen stipendier för språkvetenskaplig forskning inom alla ämnesområden som kan innefattas i en bred förståelse av begreppen språkvård och språkpolitik. Erik Wellanders fond delar även ut ett årligt pris för språkvårdsforskning, med syftet att uppmuntra till fortsatt vetenskaplig forskning.

Sök stipendium 2024

Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser stipendier om sammanlagt 400 000 kr för svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område. Ansökan kan gälla alla ämnesområden som kan innefattas i en bred förståelse av begreppen språkvård och språkpolitik, till exempel:

  • det svenska standardspråkets variation och förändring
  • svenskt textbruk i tid och rum
  • standardisering, språknormer och attityder till normer
  • språklig mångfald i Sverige
  • språkteknologi, digitala medier och svenskan
  • skola och språkundervisning.

Forskningsuppgiften behöver inte begränsas till det svenska språket utan kan röra andra språk som brukas i det svenska språksamhället.

Så här ansöker du

Hela eller del av beloppet kan sökas till ett arbete i dess helhet eller till en del av ett större arbete. Även utgivningsbidrag kan sökas. Sökande bör ha avlagt doktorsexamen. Ansökan sänds till Språkrådet som bifogat dokument i e-brev till sofia.tingsell@isof.se. (Skriv alltså inte ansökan i själva e-brevet, och glöm inte att sätta namn på ansökan!) Ansökan ska ha anlänt senast den 20 maj 2024. Beslut meddelas senast den 3 juni.

Ansökan (högst tre sidor) ska innehålla en kortfattad presentation av forskningsuppgiften med en preciserad och motiverad frågeställning, teoretisk bakgrund, metod samt tidsplan och uppgift om hur forskningen är tänkt att avrapporteras. Ett önskat stipendiebelopp ska anges och specificeras genom en kostnadsberäkning. Ansökan kan inte avse lönemedel, men kan användas som ersättning för utebliven inkomst vid tjänstledighet för forskning. Ytterligare upplysningar lämnas av antingen Björn Melander, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, bjorn.melander@nordiska.uu.se, eller Sofia Tingsell, Språkrådet, sofia.tingsell@isof.se.

De utlysta medlen hämtas dels från avkastningen från Erik Wellanders fond, dels från avkastningen från Ebba Danelius stiftelse för sociala och kulturella ändamål, av vilka en särskild del ska gå till vetenskaplig undervisning eller forskning i svenska språket.

Styrelse

Styrelsen för Stiftelsen Erik Wellanders fond består av tre ledamöter:

  • Ordförande: prof. Björn Melander, Uppsala universitet
  • Sekreterare: fil. dr Sofia Tingsell, Språkrådet, Isof
  • Ledamot: prof. Mona Blåsjö, Stockholms universitet

Vem var Erik Wellander?

Erik Wellander, 1884–1977, var professor, språkvårdare och författare till språkriktighetsklassikern Riktig svenska. Läs mer på sidan Om Erik Wellander.