Vad ska språkcentrumen göra?

I Isofs förslag kring inrättande av språkcentrum föreslås att det övergripande uppdraget för ett språkcentrum ska vara att tillgodose den aktuella minoritetens behov och rätt att återta språket genom att aktivt främja och stimulera ökad användning av språket, stärka enskildas förutsättningar för att bruka och återta språket samt sprida kunskaper om språket och hur det kan revitaliseras.

Översättning till romska

Här hittar du översättning av sidan till romska. Övriga översättningar hittar du längst upp på sidan via Other languages.

Arlikane: So ka keren e čhibjengere centrija?
Kelderašicka: So site kerel la šibakocentro?
Lovaricka: So si a šibako revitalizeringo?
Polsko romanes: So isi čhibiakro centrum te kerel?
Tavringer: So nashta chibcentrin kerra?

Varje språkcentrum kommer att ta fram egna detaljerade arbetsbeskrivningar, men några övergripande uppgifter är gemensamma för alla språkcentrum. Det långsiktiga målet med åtgärderna är att öka användningen av språken både på individnivå och i samhället i stort samt att främja en fungerande överföring av de nationella minoriteternas språk och kultur till nästa generation.

Verka nationellt med och för språkbärare i hela landet

Språkcentrum ska:

 • arbeta utifrån minoritetens behov och situation så att enskilda får förutsättningar för att återta och bruka språket.
 • samverka med aktörer för att nå språkbärare i hela landet.
 • regelbundet analysera språksituationen för respektive nationell minoritet i samråd med språkvården på Isof.
 • regelbundet analysera det egna

Utveckla och förmedla metoder för språkrevitalisering i Sverige

Språkcentrum ska:

 • utveckla metoder för språkrevitalisering av det nationella minoritetsspråket.
 • samla in, dokumentera och förmedla goda exempel och erfarenheter av språkrevitalisering på nationell, lokal och internationell nivå.
 • på olika sätt stödja familjer i språköverföringen och individer i språkanvändningen.

Samverka med och stödja andra aktörer inom revitaliseringsarbetet

Språkcentrum ska:

 • samverka med övriga språkcentrum i Sverige och internationellt samt med kommuner, regioner, utbildningsaktörer, resursbibliotek, myndigheter, föreningar och organisationer i hela landet.
 • anordna och delta i seminarier och konferenser riktade till aktörer på olika nivåer.
 • förmedla kunskaper om, erfarenheter av och metoder för språkrevitalisering, samt kunskaper om den nationella minoritetens kulturarv och det nationella minoritetsspråkets historiska och samtida villkor.

Arbeta utåtriktat med information om och attityder till de nationella minoritetsspråken

Språkcentrum ska:

 • medvetandegöra att de nationella minoritetsspråken är hotade och att det går att revitalisera dem.
 • informera om minoriteternas språkliga rättigheter.
 • synliggöra språket i samhället.