Samiskan revitaliseras i språkbon i Finland

Språkbon, så kallade language nests, har blivit en succé för att återuppväcka enaresamiskan, skoltsamiskan och nordsamiskan i Finland. Språkbo är en typ av språkbad som funnits i Finland sedan 1980-talet där eleverna ”badar” i svenska en majoritet av undervisningstiden. Siv Björklund, professor i språkbad och flerspråkighet vid Åbo Akademi med lång erfarenhet av språkbad och språkbo förklarar:

Samiska flaggan

Vad är språkbad och språkbo?

Språkbad och språkbo är när ett minoritetsspråk används som undervisningsspråk åtminstone hälften av undervisningstiden för elever som tillhör majoritetsspråket. I Finland finns språkbadsprogrammet med utbildade språkbadslärare från förskola till högstadium. Språkbo bygger på liknande pedagogiska arbetssätt som språkbad och erbjuds idag i Finland för små barn i åldrarna 1–6 år. Språkbo baserar sig på de nationella grunderna i planen för småbarnspedagogik och på förskoleundervisningens läroplan, men lyfter även fram kulturella värden som också är utgångspunkt för all pedagogisk verksamhet på samiska i Finland. I de länder där spåkbo har använts som till exempel Australien, Hawaii, Kanada och här i Finland har det blivit en succé.

Vad skiljer språkbad och språkbo?

Språkbad i Finland är ett program för i huvudsak svenska med lokala läroplaner som komplement till den nationella läroplanen. Föräldrarna väljer ofta en skola med språkbad för att ett andra språk kan vara bra att kunna, men barnens identitet är i första hand finsk. Språkbo har en mer revitaliserande karaktär och har använts för urfolksspråk. Här väljer föräldrarna metodiken för att ta tillbaka ett språk som gått förlorat. Det handlar mycket mer om språket som kulturbärare, gemenskap och kulturell tillhörighet. Till exempel kan de samiska åtta årstiderna och de traditionella samiska näringarna som renskötseln vara en del av undervisningen.

Varför erbjuds språkbo bara för små barn idag?

Det har visat sig svårt att arbeta med äldre barn eftersom det saknas läromedel för många minoritetsspråk och lärare som behärskar minoritetsspråket/ursprungsspråket som undervisningsspråk. Det är också en utmaning att hitta sätt och sammanhang så att språket inte bara blir ett skolspråk. Eleven måste ha en anledning för att lära sig språket.

Vilka styrkor finns med språkbo?

Språkbo är ett sätt att bevara ett språk som håller på att dö ut, som trängs undan och som inte har samma förutsättningar att synas, höras och användas. Det är också ett sätt att koppla samman den äldre generationens språkbärare med de yngre.

Fakta

Sivs snabba fakta om språkbo:

  • ger möjlighet för barnen att använda språket och lära känna kulturen i autentiska situationer
  • stärker barnets rötter och kultur på ett naturligt sätt
  • ökar möjligheterna att barnen senare kan föra språket vidare till nästa generation
  • stödjer användningen av språket i barnens hem och kan fylla ett tomrum i hem där språket inte längre används
  • fyller en central funktion som en plats för gemenskap där ett hotat språk och en hotad kultur kan upprätthållas och återupplivas
  • sätter igång och främjar användningen av språket mellan olika generationerna.

Läs mer

Om språkbo på finska Sametingets hemsida: Usein kysytyt kysymykset. Länk till annan webbplats.

Informationen finns på finska, enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska, men kan också översättas direkt i webbläsaren eller genom google translate.

Text: Karin Skoglund.