Digital ordbok på finlandssvenskt teckenspråk

Nu finns en plattform på nätet, där det finlandssvenska teckenspråket syns och förklaras och där språkbärarna får komma till tals. SignWiki är en viktig resurs för revitaliseringen av det hotade finlandssvenska teckenspråket.

En person visar olika ord i teckenspråk.

Ur portalen SignWiki.

SignWiki-sidorna för finlandssvenskt teckenspråk startades 2013 och är ett resultat av ett samarbete mellan Finlands Dövas Förbund, Humanistiska yrkeshögskolan, Kommunikationscentret för döva och hörselskadade på Island och språkbärarna av finlandssvenskt teckenspråk. Finlandssvenskt teckenspråk talas i Finland och på Åland.

SignWiki används aktivt i språkundervisning av lärare som undervisar i teckenspråk hemma hos familjer, på kurser och inom teckenspråkstolkutbildningen. Till SignWiki-sidorna ges handledning i hur man använder SignWiki och hur man lägger till eget material till sidorna. Ordboken och dess innehåll presenteras i olika sammanhang, på dövas kulturdagar och för dövföreningar med mera.

Materialet till SignWiki görs alltid tillsammans med språkbärarna och är tillgängligt för alla. Eftersom språkbärarna är med och utvecklar SignWiki-sidorna ökar deras språkmedvetenhet och uppskattning av språket. Även identiteten och känslan av samhörighet och gemenskap har förstärkts.

Språkbärarna behöver inte ha en utbildning i språket eller ha arbetat med ordboksarbete - alla kan vara med och bidra!

Samarbete, kreativitet och flexibilitet är nyckelord här. Det är också viktigt att språkbärarna själva har intresse och vill vara med.

Framgångsfaktorer

SignWikis framgångsfaktorer enligt checklistan i Framgång för små språk:

 • Tolerans i språkgruppen. SignWiki skapar möjlighet att bygga upp språklig självkänsla. Dokumentationen av språket synliggör språklig variation, vilket leder till ökad språklig tolerans genom att olika personer med varierande språkkunskaper diskuterar och bidrar.
 • Ansvar. Arbetet med ordboken SignWiki startades som en del av Korpus- och SignWikiprojektet som finansierades av stiftelsen Koneen Säätiö (2013–2015). Efter att projektet avslutades har Finlands Dövas Förbund ansvarat för att underhålla SignWiki med finansiering av statliga medel från Social- och hälsoorganisationernas stödscentral STEA. Det har varit viktigt att det är staten som har haft ansvar för verksamhetens finansiering efter projektfasen.
 • Erkännande av språket. Språket och dess ställning har fått mer synlighet som i sin tur har bidragit till att fler majoritetsspråkanvändare, i detta fall användare av finskt teckenspråk, fått möjlighet att bekanta sig med språket och kulturen som tillhör den finlandssvenska teckenspråksminoriteten. Användningen av sidorna har ökat med 38 % från det föregående året.
 • Etablerad struktur. Verksamheten styrs av Finlands Dövas Förbunds strategiska målsättningar. Sidorna används av olika slags språkbärare och för olika slag av språkliga behov, bl.a. språkinlärning.
 • Kreativitet och flexibilitet. Kreativitet och samarbete är SignWikis kärna. Samordnarna funderar ut effektiva lösningar som ligger i språkbärarnas intresse. Ett konkret exempel är sammankomster i naturliga språkmiljöer, som till exempel ute i skogen eller under en biltur. Traditionellt har man filmat teckenspråks-material i en studio, vilket har påverkat det spontana språkbruket.
 • Bakgrundskunskap. Bakgrundskunskap om språket, hur det används i olika situationer och miljöer fås av språkbärarna. Därför kan också de som inte kan teckenspråk delta med vissa arbetsuppgifter.
 • Viljan att använda språket. Viljan att använda språket ökar och intresse för finlandssvenskt teckenspråk växer hela tiden bland språkbärarna och i samhället. Språkbärare som deltagit i SignWikis workshoppar har fått en fördjupad språklig medvetenhet och en stolthet över sitt språk. Flera tycker att de har lärt sig att uppskatta sitt språk och har fått mer energi för att arbeta språkstärkande.
 • Målsättningar. Målsättningen för SignWiki är att samla in och dokumentera språket på ett sätt där språkets variation och rikedom syns. Förslagen och önskemålen om olika teman och material kommer från språkbärarna.
 • Kunskapsspridning. Sidorna är användarvänliga och innehållet är öppet och tillgängligt. Nytt material sprids på sociala medier och i andra kanaler.
 • Realism och tålamod. Eftersom verksamheten baserar sig på språkbärarnas delaktighet, samordnas andra sammankomster i samarbete med andra aktörer så att det inte krockar mellan aktiviteter som handlar om det finlandssvenska teckenspråket. Detta för att språkbärarna ska ha möjlighet att delta.
 • Uppföljning och revidering. Det görs en plan för arbetet med SignWiki på årlig basis i samband med ansökning av medel. Rapportering om portalen sker även årligen och fungerar samtidigt som uppföljning.

Läs mer

Mer information om SignWiki och dess innehåll hittar du på: Signwiki.org Länk till annan webbplats..

Se en video om SignWiki på Youtube: Introduktionsvideo. Länk till annan webbplats.

Redaktör: Dagmara Szydlowska.