Till dig som informerar om coronaviruset

Det är viktigt att alla får möjlighet att ta till sig samhällsviktig information. Här är några råd till dig som utformar informationstexter om det nya coronaviruset och covid-19.

Alla i Sverige ska ta sitt ansvar och följa råden för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset. Därför är det viktigt att informationen är begriplig för alla, oavsett förutsättningar. Tillgång till korrekt information kan också bidra till ökad trygghet, och minskad ryktesspridning.

Ge alla möjlighet att ta del av informationen

Informationen måste utformas med hänsyn till människors olika förmågor och förutsättningar. Annars finns det en risk att personer med vissa funktionsnedsättningar, digitalt ovana personer och nyanlända i Sverige inte kan ta del av informationen på samma villkor som andra.

Informationen bör ges också på andra språk än svenska och vara utformad så att så många människor som möjligt kan förstå den.

Det är också viktigt att informera på lättläst svenska. Lättlästa texter kan underlätta för personer som håller på att lära sig svenska, har kognitiva funktionsnedsättningar eller lässvårigheter eller som bara är ovana att läsa myndighetstexter.

Några praktiska råd

Här är några praktiska råd om översättningar och tillgänglighet:

  • Utgå från mottagarens perspektiv. Vad kan hen tänkas vilja eller behöva veta?
  • Språklagens krav på begriplighet gäller alla språk. Följ klarspråksprinciperna Länk till annan webbplats. oavsett vilket språk som används.
  • Informera också på andra språk än svenska. Eftersom informationen behöver nå så många som möjligt som inte förstår svenska, är det i ett första steg rimligt att prioritera språk som har många talare i landet, som exempelvis arabiska och somaliska.
  • Grundläggande information om coronaviruset och covid-19 bör finnas tillgänglig också på de fem nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.
  • Anlita i möjligaste mån professionella översättare och säkerställ att översättningarna håller god kvalitet.
  • Erbjud informationen på svenskt teckenspråk.
  • Erbjud om möjligt informationen även i andra format än text, exempelvis som film. Och se till att webbtext kan läsas upp av talsynteser och skärmläsare. Människor med lässvårigheter kan ha lättare att ta till sig informationen då.
  • Se till att muntlig information, som presskonferenser, textas när den sänds på webben. Informationen bör också teckenspråkstolkas. Vid direktsändning i tv bör tolken vara väl synlig i bild.

Tänk på att informationen på andra språk än svenska också behöver hållas aktuell. Komplettera med nya översättningar och format när ny information tillkommer och nya behov uppstår.

Isof har tagit fram en vägledning med praktiska råd om vad man ska tänka på vid publicering av information på olika språk, särskilt på webben. Den vänder sig till myndigheter, domstolar, kommuner och regioner samt andra offentliga organ och går att hitta i länklistan nedan.