Lämna förslag till Levande kulturarv

Det här är en vägledning för att lämna förslag till den nationella förteckningen över immateriella kulturarv i Sverige. Den vänder sig till privatpersoner, föreningar och institutioner.

Alla länder som skrivit under Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet ska ha en nationell förteckning med exempel på immateriella kulturarv. Isof ansvarar för Sveriges förteckning som finns på webbplatsen levandekulturarv.se Länk till annan webbplats..

Här hittar du information om vilka traditioner som kan komma med på förteckningen, hur du gör för att skriva ett underlag och skicka in ett förslag och vad som händer efter att du skickat in förslaget.

Vad kan komma med i förteckningen?

Immateriella kulturarv är traditioner och kunskaper som överförs mellan människor. Det handlar till exempel om hantverk, högtider och ritualer, mattraditioner, danser, sånger och berättelser.

För att ett immateriellt kulturarv ska finnas med på den nationella förteckningen ska det vara förenligt med konventionens krav och gällande lagstiftning.

Krav

 • Förslaget ska handla om levande traditioner som överförs mellan människor i Sverige. Traditioner som inte längre praktiseras tas inte med i förteckningen. 
 • Förslaget ska vara förenligt med mänskliga rättigheter och med de krav som ställs på ömsesidig respekt mellan olika gemenskaper och på hållbar utveckling. Förslag som strider mot konventionens krav och gällande lagstiftning tas inte med i förteckningen.
 • Förslaget ska tas fram av eller i samarbete med utövare av traditionen. Om det finns en bestämd grupp utövare och dessa säger nej till att förekomma på förteckningen eller inte har varit delaktiga i att ta fram underlaget tas förslaget inte med i förteckningen.
 • Förslaget kan lämnas av privatpersoner, föreningar eller institutioner. Företrädare för kommersiella intressen och politiska organisationer får inte lämna in förslag.

I arbetet med förteckningen tas också särskild hänsyn till att :

 • eftersträva förankring bland utövarna, delaktighet och bred representation
 • förteckningen speglar mångfald, ger perspektiv och nyanserade beskrivningar
 • betona kulturarv som levande och föränderliga
 • uppmärksamma tidigare underrepresenterade gruppers kulturarv
 • uppmärksamma kulturarv som inte tidigare är väl dokumenterade
 • undvika stereotypisering och cementering av föreställningar
 • synliggöra metodiskt goda exempel

Läs mer om immateriella kulturarv

Levande kulturarv – Sveriges webbplats om Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet Länk till annan webbplats.

Kunskapsbank om Sverige och världens immateriella kulturarv

Hur ska förslaget se ut?

Förbered förslaget

 • Kontrollera att ditt förslag stämmer överens med konventionens krav och gällande lagstiftning (se mer information under rubriken Vad kan komma med i förteckningen?).
 • Titta på de förslag som finns med på förteckningen på Levande kulturarv Länk till annan webbplats., och hur de brukar se ut.
 • Gå igenom formuläret för att lämna förslag och titta på vilken information som behövs.
 • Samla och sammanställ information och olika resurser (länkar, bilder, videoklipp, fakta). Ta gärna kontakt med andra utövare och föreningar för samarbete.
 • Skriv gärna ner förslaget med de olika rubrikerna i exempelvis ett Word-dokument innan så blir det enklare att fylla i formuläret.

Förslagets innehåll

Förslaget skickas in tillförteckningen via ett formulär på webbplatsen Länk till annan webbplats.. Formuläret består av flera olika frågor som visas nedan.

Svara utförligt på så många frågor du kan. Att ange kontaktuppgifter är obligatoriskt eftersom förslaget bereds i samråd med förslagsställarna.

 • Förslagets namn i vardagligt tal.
 • Vad är det? Beskriv hur det går till, eller vad det är.
 • Är fenomenet förknippat med en viss plats eller ett område? Om ja, berätta om detta och ange vilken eller vilka områden det förknippas med.
 • Hur utövas traditionen i dag och hur överförs kunskapen? Föreningar, kursverksamhet, utbildningar och så vidare.
 • Vem eller vilka utövar och/eller känner till traditionen? Vilka utövar eller deltar i traditionen och i vilka sammanhang?
 • Beskriv traditionens bakgrund och historia. Berätta om hur det har varit förr, och hur traditionen utvecklats och förändrats med tiden.
 • Hur ser framtiden ut? Finns det någon som tar vid? Hur ser framtiden ut för traditionen? Vilka lär sig och utövar den i dag? Används den på något nytt sätt idag, och finns det fler möjligheter för detta kulturarv?
 • Finns det någon litteratur om detta? Litteratur, länkar.
 • Anmälare. Ange namn, adress och eventuell organisation/anknytning. (obligatorisk)
 • E-postadress. (obligatorisk)
 • Datum och ort. Ange datum och ort för när du skickar in förslaget.

Tänk på

 • Svara utförligt på frågorna, och glöm inte att ange kontaktuppgifter.
 • Spara din text i ett eget dokument.
 • Skicka gärna med länkar för mer information, litteraturtips, bilder och film.
 • När du väl skickat in din text finns ingen möjlighet att göra ändringar i den ursprungliga texten. Skulle du i efterhand vilja tillägga eller ändra något i den ursprungliga texten kan du kontakta vår samordnare.

Lämna förslag

Formulär för att lämna in förslag till förteckningen Länk till annan webbplats.

Vad händer efter att förslaget lämnats?

Beslut

Isof tar beslut om vilka av de inskickade förslagen som tas med på förteckningen. I beslutet samråder vi med den organisation som har byggts upp för arbetet med konventionen i Sverige samt i särskilda fall med andra myndigheter.

Beslutsgrunder:

 • Isofs sammantagna kompetens i fråga om immateriella kulturarv och kulturforskning.
 • Konventionens krav och gällande lagstiftning.

Efter beslutet

Alla inlämnade förslag kommer att behandlas och du kommer så snart som möjligt att få ett besked om hur vi kan gå vidare med ditt förslag.

Efter beslutet inleds en process för där Isof bereder förslaget i samråd med förslagsställarna. Det innebär till exempel att förslaget gås igenom, kompletteras och bearbetas. Därefter publiceras förslaget på förteckningen på Levande kulturarv Länk till annan webbplats..

Processen från inskickat förslag till publicering på förteckningen kan ta tid.

Fler frågor?

Om du har frågor runt konventionen eller förteckningen, eller om du vill ha råd runt hur du går vidare med ditt förslag kan du kontakta:

Maria Nyström
Senior rådgivare, Unescos konvention om det immateriella kulturarvet
Telefon: 070-188 66 59
Epost: maria.nystrom@isof.se

Du kan även kontakta den myndighet som ansvarar för förteckningsarbetet inom ditt område. De fyra områdena med ansvarig myndighet är:

Levande kulturarv

Levande kulturarv logga

På webbplatsen levandekulturarv.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om immateriella kulturarv, Unescos konvention och det svenska konventionsarbetet. Du hittar även Sveriges nationella förteckning över immateriella kulturarv.