Infomix

Centrum för tillgänglig information i Västerbotten (Infomix) har i uppdrag att bearbeta och anpassa information så att fler kan förstå.

Infomix hjälper kommunerna och landstinget i länet att göra samhällsinformation tillgänglig för invånare som har behov av anpassningar. Alla som jobbar i en kommunal eller landstingsdriven verksamhet i Västerbotten kan kontakta Infomix för att få hjälp.

Infomix bearbetar texter till lättläst svenska och punktskrift, gör ljudinläsningar och samordnar produktion av teckenspråksfilm. Infomix arbetar också med konsultation och rådgivning inom området tillgänglig samhällsinformation.

Målgrupperna är personer som har någon form av funktionsnedsättning som gör att de har svårt att läsa eller förstå en vanlig text. Det kan till exempel vara personer med dyslexi, synskada, hörselskada, hjärnskada, eller utvecklingsstörning.

Finanserias genom medlemsavgifter

Infomix finanserias genom årliga medlemsavgifter från landstinget och kommunerna i Västerbotten. Medlemskapet är frivilligt, och i dag (år 2018) är Västerbottens läns landsting samt tio av länets kommuner medlemmar.

Verksamheten utgår från riksdagens handikappolitiska mål, regeringens plan för funktionshinderspolitiken och de riktlinjer som Myndigheten för delaktighet tagit fram.