Helsingborgs stad

Helsingborgs stad utbildar alla sina anställda i klarspråk.

Sedan 2014 har drygt 2 200 personer utbildats under heldagsseminarier, och nästan lika många har deltagit i en webbutbildning. Helsingborg har också arrangerat kurser i hur man leder textsamtal och tagit fram en egen klarspråksbok.

Huvudsyftet med satsningen på klarspråk är att försöka åstadkomma en ändrad attityd till skriven information, att få deltagarna att fundera över vem som ska läsa texten, vilket syfte den har och vad som är viktigast att berätta.

Seminarier med teori och praktik

Huvuddelen av seminarierna genomfördes 2014–2015. De senaste åren har årligen cirka 200 nyanställda deltagit i utbildningen. Seminarierna består av både teori och praktik, alltså både förklaringar till varför texter är olika lätta att läsa och praktiska övningar i klarspråk.

Efter seminarierna ska deltagarna

  • veta vad klarspråk är
  • förstå varför klarspråk är viktigt
  • ha en grundläggande förståelse för hur de kan skriva klarspråk
  • känna sig motiverade att använda kunskaperna i sitt arbete.

Respektive kommunal förvaltning väljer ut vilka som ska delta i seminarierna, gemensamt är att personerna skriver mycket i jobbet. Till exempel deltar socialsekreterare, skolledare, ekonomer och utredare.

Utvärderingen visar att deltagarna är nöjda och tyckte att utbildningen var både roligare och bättre än de förväntat sig.

Klarspråk på trettio minuter

Helsingborgs stad har även tagit fram en egen webbutbildning i klarspråk för alla anställda. Webbutbildningen har samma syfte som seminarierna: den ska ändra attityden till skriven information. Det tar ungefär 30 minuter att gå igenom utbildningen.

Utbildning i att leda textsamtal

Drygt femtio personer deltog 2017 i en tvådagarsutbildning i konsten att leda textsamtal. Det var delvis en fördjupningsutbildning och alla hade tidigare deltagit i ett endagsseminarium. Deltagarna kom från alla kommunala förvaltningar och syftet var bland annat att de ska fungera som klarspråksambassadörer och textcoacher på sina respektive förvaltningar.

Klarspråksbok

År 2017 tog Helsingborg fram boken Klarspråk i Helsingborgs stad. Den finns på alla kommunens förvaltningar och innehåller dels traditionella skrivregler, dels råd om hur texter bör skrivas för att bli vårdade, enkla och begripliga. En del av boken handlar om vad skribenten bör tänka på för att läsaren ska få förtroende för både texten och kommunen.

I den här filmen på Youtube presenterar Helsingborgs stad sin klarspråkssatsning: