Reduplikation

Reduplikation är en typisk formförändring hos verben som finns även hos utpekande verb. Formförändringen sker i artikulationen, det vill säga i rörelsen hos ett tecken.

Reduplikation innebär att man förändrar rörelsen i ett tecken genom att lägga till ytterligare en eller två upprepningar i tecknets rörelse. Man kan även göra rörelsen snabbare eller långsammare än vanligt. Genom olika former av reduplikation kan man skilja på pågående handlingar (’sitta och skriva’), utdragna handlingar (’skriva länge’, ’gå långt’) och upprepade handlingar (’träffas flera gånger' ). Bland utpekande verb kan man även uttrycka antal deltagare (’fråga en person om och om igen’, ’fråga alla flera gånger’ eller ’många frågar en person många frågor’). Betydelseförändringen beror på verbets lexikala kakaraktär och vilken typ av reduplicerad form som används, men även tecknets riktning hos utpekande verb påverkar betydelsen.

Förändring i tecknets artikulation

Tecknet innehåller i sin grundform antingen en rörelse eller en upprepad rörelse som förändras genom att rörelsen redupliceras, vilka resulterar i fler rörelseupprepningar än vad tecknet har i grundform. Den lexikala munrörelsen som hör ihop med tecknet upprepas ofta samtidigt tillsammans med det manuella tecknet. Förändringen påverkar tecknets betydelse. I exemplet SKRIVA har tecknet en upprepad rörelse i grundform och uttrycker begreppet ’skriva’. Den reduplicerade formen, i exemplet SKRIVA @rd med reduplikation, har ytterligare en upprepad rörelse. Detta uttrycker istället den pågående handlingen att ’sitta och skriva’.

Förändring i tecknets rörelsesätt

Det är inte bara själva upprepningen av rörelsen som påverkar betydelsen, utan betydelsen påverkas även av förändringar i rörelsesättet i teckenutförandet: rörelsen kan göras långsammare eller snabbare än i tecknets grundform. I exemplet SKRIVA@rd med långsam reduplikation uttrycker verbet med hjälp av långsam reduplikation en handling som utförs länge eller mycket. I exemplet SKRIVA@rd med snabb reduplikation uttrycker verbet med hjälp av snabb reduplikation en handling som utförs snabbt eller vanemässigt. Vilken av betydelserna som avses (till exempel snabbt eller vanemässigt) framkommer av sammanhanget.

Verbets lexikala karaktär påverkar betydelsen

Reduplikationens påverkan på betydelsen kan variera lite beroende på verbets lexikala karaktär. Till exempel uttrycker verbet SKRIVA@rd med reduplicerad form en pågående handling i motsats till verbet TRÄFFA@rd med samma reduplicerade form, som uttrycker en upprepad handling.

Nedan visas verbet TRÄFFA i grundform. Samma tecken med reduplikation uttrycker en upprepad handling, det vill säga att man träffas flera gånger (TRÄFFA@rd med reduplikation). Med långsam reduplikation uttrycks att man ’träffas då och då’ (TRÄFFA@rd med långsam reduplikation), medan snabb reduplikation uttrycker en vanemässig handling, att man ’träffas ofta’ (TRÄFFA@rd med snabb reduplikation).

Reduplikation hos utpekande verb

Utpekande verb är sådana tecken som kan ändra rörelseriktning för att peka mot den referent som åsyftas. De kan även uttryckas med reduplicerade former och ange antal deltagare. Reduplikation hos utpekande verb innebär att den rörelseriktning hos tecknet som syftar på referenter upprepas.

I exemplen nedan visas det utpekande verbet FRÅGA@rd-x i reduplicerade former med olika riktningar. I det första exemplet frågar någon en person flera gånger (’fråga flera gånger’). I det andra exemplet tecknas att flera olika personer frågar en och samma person många frågor (’många frågor från flera personer till en person’). Rörelseriktning i kombination med reduplikation blir alltså här helt avgörande för betydelsen hos verbet.

Exempel

SKRIVA

SKRIVA@rd med reduplikation (’sitta och skriva’)

SKRIVA@rd med långsam reduplikation (’skriva länge/mycket’)

SKRIVA@rd med snabb reduplikation (’skriva snabbt/ofta’)

TRÄFFA

TRÄFFA@rd med reduplikation (’träffas flera gånger’)

TRÄFFA@rd med långsam reduplikation (’träffas då och då’)

TRÄFFA@rd med snabb reduplikation (’träffa ofta’)

FRÅGA-NÅGON@rd-x med reduplikation till en person (’fråga flera gånger till en person’)

FRÅGA-NÅGON@rd-x-x med reduplikation från flera personer till en person (’många frågor från flera personer till en person’)

Tecknet utförs med båda händer och uttrycker att ’flera personer frågor en person’.