Verb

I svenskt teckenspråk kan verb delas in i två kategorier: verb (SOVA, SKRIVA) och utpekande verb (FRÅGA, SVARA).

I svenskt teckenspråk delas verb in i två kategorier: Verb och utpekande verb. De skiljs åt genom att utpekande verb har den egenskapen att de kan peka i rummet framför den tecknande mot någon referent, till skillnad från andra verbtecken, som inte har den egenskapen. Nedan beskrivs de utpekande verbens typiska formförändringar.

Exempel på utpekande verb

Utpekande verb är sådana verb som i likhet med pronomen kan peka i rummet mot någon referent, vilket beskrivs närmare iavsnittet om teckenrummet.

Nedan beskrivs hur det utpekande verbet FRÅGA-NÅGON 'fråga', kan ändra rörelseriktning.

I det första exemplet, FRÅGA-NÅGON, är tecknet i sin grundform och artikulationen består av rörelseriktningen ’förs framåt’. Betydelsen i en sats kan vara ’att fråga’ (verb) eller ’en fråga’ (substantiv). Rörelsen tillhör då tecknets uppbyggnad och tillför ingen egen information (läs mer på sidan Teckenuppbyggnad).

I det andra exemplet, FRÅGA-NÅGON-x ('fråga en person'), har tecknets rörelseriktning modifierats för att ange vem det är man frågar. Tecknet riktas då mot den tillfrågade.

I nästa exempel, FRÅGA-NÅGON-x-x ('en person frågar en annan person), uttrycker tecknet istället att en person frågar en annan person. Man kan även uttrycka att det är ett flertal som tillfrågas, som i det sista exemplet, FRÅGA-NÅGON-FLERTAL-x ('fråga alla').

I praktiken riktas det utpekande verbet mot det som åsyftas, till exempel en närvarande fysisk person eller ett föremål som man talar om. Då kan man språkligt peka direkt på personen eller föremålet för att förklara vem man menar eller vad tecknet syftar på. Om den/det man åsyftar inte finns närvarande i rummet riktas tecknet mot den plats som skapats i teckenrummet för att representera referenten (läs mer om detta på sidorna om Teckenrummet och den tecknandes kropp).

FRÅGA-NÅGON

FRÅGA-NÅGON-x ('Fråga en person')

FRÅGA-NÅGON-x-x ('En person frågar en annan person')

FRÅGA-NÅGON-FLERTAL-x ('fråga alla')

Om transkriptioner

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Läs mer om transkriptioner på webbplatsen

Ny benämning

Utpekande verb eller riktade verb är en ny benämning från engelskans indicating verbs från Liddell (2003). Tidigare användes termen riktningsmodifierade verb eller riktningsböjda verb.

Referent

I våra texter förekommer begreppet referent. Referent betyder här en företeelse i verkligheten som ett språkligt uttryck refererar till eller syftar på (källa: Nationalencyklopedin Länk till annan webbplats.).