Sortera innehållet i den ordning som passar läsarna och sammanhanget bäst

Många gånger är principen ”det viktigaste först” den bästa dispositionen för läsarna. Men ibland kan innehållet behöva sorteras på ett annat sätt.

Exempelvis bör en instruktion skrivas i tidsordning (kronologiskt) för att vara lätt att följa. Det finns flera andra sätt att strukturera innehållet, exempelvis ett tema i taget eller genom att man ställer olika ämnen och argument mot varandra parvis. Det viktigaste är att ha en genomtänkt och ändamålsenlig disposition.

Dessutom finns det texttyper som av tradition har en annan ordning, exempelvis rapporter och akademiska texter som följer den vetenskapliga dispositionen. Den bygger på en logisk princip där texten leder fram till ett resultat och med slutsatserna allra sist. Då är det extra viktigt att ha en bra sammanfattning i början.

Du kan kombinera flera principer, exempelvis genom att inleda med det viktigaste (sammanfattningen) och sedan sortera texten enligt någon annan princip: kronologiskt (i tidsföljd), logiskt, tematiskt eller kontrastivt (ordningsföljden bygger på motsatspar).