Använd ord som läsarna förstår

Det finns ingen motsättning mellan att utrycka sig korrekt och att skriva enkelt. Välj konkreta ord, förklara fackord och använd aktiva verb.

Vad händer med läsarnas motivation och intresse om du använder ord som de inte förstår? Om en läsare har ont om tid eller någon kognitiv funktionsnedsättning kan ordvalet vara helt avgörande för om hen kan och orkar läsa din text över huvud taget.

Skriv så konkret som möjligt

Bort med fluffet! Abstrakt språk är ofta ett hinder för läsarna – helt i onödan. Varför skriva låg trafikalstring när du menar lite trafik? Ger det något extra, eller fördunklar det? Skärskåda dina ordval och fråga dig om du kan välja något konkretare. Oftast går det.

Skriv så här

Alla träd och höga buskar som kan vara i vägen för kraftledningen kommer att avverkas.

Skriv inte så här

Högväxande vegetation i skogsgatan kommer att avverkas.

Skriv så här

Få personer i stadsdelen har bil. Därför är det lite trafik där.

Skriv inte så här

Populationen i stadsdelen har låg trafikalstring.

Förklara fackord

”Undvik facktermer” är ett vanligt råd på skrivkurser och i checklistor. Det är en förenkling, för självklart passar termer och annat fackspråk utmärkt i rätt sammanhang. Men det är viktigt att läsarna får en förklaring av termer som de kanske inte är bekanta med. Då blir kommunikationen effektiv – även med fackord.

Förklara fackordet i en bisats

Föräldrarna var i genomsnitt lediga obetalt, det vill säga utan att ta ut föräldrapenning, 39 procent av tiden.

Förklara först och sätt sedan fackordet inom parentes

Som företagare är du skyldig att ta ut moms av dina kunder och betala den till staten (utgående moms).

Nämn fackordet först och ge förklaringen sedan

Med utgående moms menas den moms som företagare tar ut av sina kunder och betalar till staten. Momsen är …

Samla fackord under en rubrik eller i en faktaruta


Vad är föreläggande och förbud?

Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet gäller ska genomföra en viss åtgärd. Ett föreläggande kan förenas med vite, vilket betyder att den som inte följer föreläggandet kan tvingas betala in en summa pengar.

Ett förbud är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet gäller inte får lov att göra en viss handling. Ett förbud kan förenas med vite, vilket betyder att den som inte följer förbudet kan tvingas betala ett slags böter.

Använd aktiva verb

Hur vet läsarna vem som är aktören när det står att något har kontrollerats? Med aktiva verb som vi har kontrollerat blir det tydligt vem som gör vad. Ofta är det bästa att ta det säkra före det osäkra och använda aktiva verbformer. Det kan vara avgörande för att läsarna ska hänga med i texten. Det gäller särskilt när du vill få läsarna att göra något.

Skriv så här

I en rapport från 2021 uppmärksammar Riksrevisionen att många som är berättigade till bostadstillägg inte ansöker om förmånen.

Skriv inte så här

I en rapport från 2021 uppmärksammas att många som är berättigade till bostadstillägg inte ansöker om förmånen.

Skriv så att det framgår vem som har gjort vad:

Skriv så här

Skattemyndigheten har kontrollerat ...
Arbetsgivaren har gjort avdrag ...

Passiva formuleringar gör det svårt att förstå vem som gjort något:

Skriv inte så här

Kontroll har skett av gjorda skatteavdrag på erhållen lön.
(Vem har kontrollerat? Vem har gjort avdrag? Vem har erhållit lön?)

Fördjupning