Personnamn

Här hittar du litteraturtips och länkar som rör olika typer av personnamn.

Litteraturtips

Förnamn

Aldrin, Emilia (2010): Om förnamn som identitetsbärare. I: Namn – en spegel av samhället förr och nu. Red. Staffan Nyström. Stockholm. (Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 41.) S. 136–153.

Aldrin, Emilia (2011): Att välja namn. Namngivningsmönster i Göteborg 2007. Uppsala. (SOLID-rapport nr 21.)

Aldrin, Emilia (2011): Namnval som social handling. Val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 2007–2009 Länk till annan webbplats.. Uppsala. (Namn och samhälle 24.)

Aldrin, Emilia (2018): Förnamn utan kön – finns det?. I: Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring på 60-årsdagen den 20 januari 2018. Redigerad av Leila Mattfolk & Kristina Neumüller (huvudred.), Josefin Devine, Elin Pihl, Lennart Ryman & Annette C. Torensjö. Uppsala. (Namn och samhälle 30.) S. 89–95.

Allén, Sture & Wåhlin, Staffan (1995): Förnamnsboken. De 10 000 vanligaste förnamnen. 3 utökade och reviderade uppl. Stockholm.

Andersson, Thorsten (1993): Sakrala personnamn – eller profana? Klassifikations- och gränsdragningsproblem i det gamla nordiska personnamnsförrådet. I: Personnamn i nordiska och andra germanska fornspråk. Handlingar från NORNA:s artonde symposium i Uppsala 16–19 augusti 1991. Red. av Lena Peterson. Uppsala. (NORNA-rapporter 51.) S. 39–60.

Andersson, Thorsten (1994): Olika egennamnskategorier – förenande och särskiljande drag. I: Övriga namn. Handlingar från NORNA:s nittonde symposium i Göteborg 4–6 december 1991. Red. av Kristinn Jóhannesson, Hugo Karlsson & Bo Ralph. Uppsala. (NORNA-rapporter 56.) S. 15–42.

Benson, Sven (1989): Studier i adlig namngivning. I: Studia anthroponymica Scandinavica. 7. S. 71–99.

Blomqvist, Marianne (2002): Dagens namn. Helsingfors.

Brylla, Eva (1999): Att lysa med lånta fjädrar. Om svenskarnas benägenhet att anta utländska namn. I: Utanlandske namn i Norden. Rapport frå NORNAs tjuesjette symposium i Oslo 28.–30. mai 1997. Utgjeven i samarbeid med nordisk språkråd. Red. av Botolv Helleland & Leif Nilsson. Uppsala. (NORNA-rapporter 68.) S. 215–225.

Brylla, Eva (2002): Ursäkta, hur var namnet? Personnamn i praktiskt bruk. Uppsala.

Brylla, Eva (2004): Förnamn i Sverige. Kortfattat namnlexikon. Stockholm.

Brylla, Eva (2007): »A boy named Sue». Om flicknamn och pojknamn. I: Språk och kön i nutida och historiskt perspektiv. Studier presenterade vid den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala 6–7 oktober 2006. Redigerade av Britt-Louise Gunnarsson, Sonja Entzenberg & Maria Ohlsson. Uppsala. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 71.) S. 191–197.

Danmarks gamle Personnavne. 1. Fornavne. Udgivet af Gunnar Knudsen og Marius Kristensen under medvirkning af Rikard Hornby. 2 bd. (1936–1948). Köpenhamn.

Fredriksson, Ingwar (1961): Svenska personnamnsstudier. Stockholm–Göteborg–Uppsala. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia philologiae Scandinavicae Upsaliensia 2.)

Fredriksson, Ingwar (1974): Svenskt dopnamnsskick vid 1500-talets slut. Lund. (Anthroponymica Suecana 7.)

Gustafsson, Linnea (2002): Novation i norr. Nya dopnamn och namngivningsmönster i Skelleftebygden 1791–1891. Umeå. (Anthroponymica Suecana 12.)

Hagström, Charlotte (2006): Man är vad man heter. Namn och identitet. Stockholm.

Hanks, Patrick, Coates, Richard & McClure, Peter (2016): The Oxford Dictionary of Family Names in Britain and Ireland. Oxford.

Henningsson, Per (1993): Den svenska almanackans namnlängd 1901–1993. I: Studia anthroponymica Scandinavica. 11. S. 71–96.

Janzén, Assar (1947): De fornvästnordiska personnamnen. I: Personnamn. Utgiven av Assar Janzén. Stockholm–Oslo–København. (Nordisk kultur 7.) S. 22–186.

Kiviniemi, Eero (2003): Mode och smak vid val av namn. I: Namn och språk i när och fjärran. Hyllningsskrift till Marianne Blomqvist den 24 september 2002. Redigerad av Ann-Marie Ivars. (Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B 23.) S. 35–46.

af Klintberg, Bengt (2001): Namnen i almanackan. Stockholm.

Knab, Sophie Hodorowicz (2000): Polish first names. New York.

Kohlheim, Rosa & Kohlheim, Volker (2020): Duden. Lexikon der Vornamen. 8., völlig neu bearbeitete Aufl. Berlin.

Kruken, Kristoffer & Stemshaug, Ola (2013): Norsk personnamnleksikon. 3. utg. ved Kristoffer Kruken. Oslo.

Kvaran, Guðrún & Sigurður Jónsson frá Arnarvatni (1991): Nöfn íslendinga. Reykjavík.

Leibring, Katharina (2003): Gandalf, Bilbo och Legolas – Tolkiens namn som förnamn i Sverige. I: Studia anthroponymica Scandinavica. 21. S. 89–92.

Leibring, Katharina (2006): Förnamnsskicket i Norra Råda och Gustav Adolf 1730–1837. I: Studia anthroponymica Scandinavica. 24. S. 23–52.

Leibring, Katharina (2008): Ronja och Fritjof – förnamn inspirerade av fiktionslitteratur. Ett försök till struktur. I: Norræn nöfn - nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes, 11–14 augusti 2007. Redigerade av Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson. (NORNA-rapporter 84.) S. 287–295.

Leibring, Katharina (2012): Karin, Kirstin och Per Månssons svära – det tidiga 1600-talets kvinnonamn och namnfraser i Sverige. I: Studia anthroponymica Scandinavica. 29 S. 37–62.

Leibring, Katharina (2016): Namn och namnbärare. Om könsneutrala, könskonträra och könsöverskridande namn Länk till annan webbplats.. I: Navn og navnebærer. Rapport fra NORNAs 45. symposium i Skagen 1.–4. oktober 2014 Länk till annan webbplats.. Redigeret af Martin Sejer Danielsen, Birgit Eggert & Johnny G. G. Jakobsen. (NORNA-rapporter 93.) S. 129–152.

Leibring, Katharina (2017): ”Bra namn borde rulla av tungan.” Svenska tonåringars attityder till förnamn. I: Namn och identitet. Handlingar från NORNA:s 46:e symposium i Tammerfors den 21-23 oktober 2015 Länk till annan webbplats.. Redigerade av Unni-Päivi Leino, Mona Forsskåhl, Gunilla Harling-Kranck, Sabina Jordan, Minna Nakari & Ritva Liisa Pitkänen. Uppsala. (NORNA-rapporter 94.) S. 23–49.

Leibring, Katharina (2020): Namngivning av småbarn under 2010-talet. På: Namnbloggen 8/9 2020.

Lerche Nielsen, Michael (2016): Hvad skal barnet hedde? 16. udg. Köpenhamn.

Lind, Erik Henrik (1905–1915): Norsk-isländska dopnamn ock fingerade namn från medeltiden. Uppsala–Leipzig.

Lind, Erik Henrik (1931): Norsk-isländska dopnamn ock fingerade namn från medeltiden. Supplementband. Oslo.

Modéer, Ivar (1989): Svenska personnamn. Handbok för universitetsbruk och självstudier. Utg. av Birger Sundqvist & Carl-Eric Thors med en bibliografi av Roland Otterbjörk som kompletterats och omarbetats av Sigurd Fries. 3 uppl. Lund. (Anthroponymica Suecana 5.)

Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn Länk till annan webbplats.. Red. av Staffan Nyström (huvudredaktör), Eva Brylla, Märit Frändén, Mats Wahlberg och Per Vikstrand. (2013).

Namnlängdsboken. Historien bakom namnen i almanackan. Utgiven av namnlängdskommittén. Red.: Eva Brylla. (2000). Stockholm. (Skrifter utg. av Svenska språknämnden 83.)

Otterbjörk, Roland (1965): Den svenska almanackans namnlängd. I: Personnamnsstudier 1964 tillägnade minnet av Ivar Modéer (1904–1960). Stockholm. (Anthroponymica Suecana 6.) S. 312–328.

Otterbjörk, Roland (1966): Våra namnsdagar. Historisk översikt av almanackans namnlängd. Förslag till nya namnsdagar. Praktiska råd vid val av förnamn. Stockholm.

Otterbjörk, Roland (1979): Förnamn i Sverige. Kortfattat namnlexikon. 3 uppl. Stockholm. (Skrifter utg. av Svenska språknämnden 29.)

Personnamn i nordiska och andra germanska fornspråk. Handlingar från NORNA:s artonde symposium i Uppsala 16–19 augusti 1991. Red. av Lena Peterson. (1993). Uppsala. (NORNA-rapporter 51.)

Personnamn och social identitet. Handlingar från ett Natur och Kultur-symposium i Sigtuna 19–22 september 1996. Red. av Thorsten Andersson, Eva Brylla & Anita Jacobson-Widding. (1998). Stockholm. (Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien. Konferenser 42.)

Peterson, Lena (2004): Lexikon över urnordiska personnamn. Uppsala.

Peterson, Lena (2007): Nordiskt runnamnslexikon. 5, reviderade utgåvan. Uppsala.

Seibicke, Wilfried (1996–2003): Historisches deutsches Vornamenbuch. 4 bd. Berlin–New York.

Studia Anthroponymica Scandinavica. Tidskrift för nordisk personnamnsforskning. Länk till annan webbplats. (1982–).

Sveriges medeltida personnamn. (1967–). Uppsala. Digitalt tillgängliga.

Wessén, Elias (1927): Nordiska namnstudier. Uppsala. (Uppsala universitets årsskrift 1927:3.)

Efternamn

Brylla, Eva (2002): Ursäkta, hur var namnet? Personnamn i praktiskt bruk. Uppsala.

Brylla, Eva (2009): Andersson, Pettersson, Lundström och ... Beachman. Om nordiska efternamn i sin europeiska omgivning. Uppsala.

Brylla, Eva & Entzenberg, Sonja (2008): Brodström, Melchezedec och Vikenstjerna. Tradition och förnyelse i nybildade svenska efternamn. I Norræn nöfn - nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes, 11–14 augusti 2007. Redigerade av Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson. (NORNA-rapporter 84.) S. 53–60.

Danmarks gamle Personnavne. 2. Tilnavne. Udgivet af Gunnar Knudsen, Marius Kristensen & Rikard Hornby. 2 bd. (1949–1964). Köpenhamn.

De naturliga efternamnen: https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2015/De-naturliga-efternamnen/ Länk till annan webbplats.

Deutscher Familiennamenatlas. Herausgegeben von Konrad Kunze, Damaris Nübling. 7 bd. (2009–2017). Berlin–Boston.

Dictionary of American family names. Patrick Hanks, editor. 3 bd. (2003). Oxford.

Entzenberg, Sonja (2004): Gemensamt efternamn eller var sitt? En studie av gifta Uppsalapars efternamnsval. I: Namn. Hyllningsskrift till Eva Brylla den 1 mars 2004. Redigerad av Svante Strandberg, Mats Wahlberg & Björn Heinrici. (Namn och samhälle 15.) S. 35–45.

Entzenberg, Sonja (2006): ”Det får ju vara någon ordning på torpet!”. Svenska personnamnsregler i ett historiskt perspektiv. Uppsala. (Språk- och folkminnesinstitutet. Småskrifter 2.)

Frändén, Märit (2010): »Att blotta vem jag är». Släktnamnsskick och släktnamnsbyten hos samer i Sverige 1920–2009 Länk till annan webbplats.. Uppsala. (Namn och samhälle 23.)

Frändén, Märit (2013): Nittio och ett år av namninvandring. Något om Sveriges invandrade efternamn Länk till annan webbplats.. I: Studia Anthroponymica Scandinavica. 31. S. 31–41.

Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn. Länk till annan webbplats. Red. av Staffan Nyström (huvudredaktör), Eva Brylla, Märit Frändén, Mats Wahlberg och Per Vikstrand. (2013).

Nakari, Minna (2011): Variation i kvinnors namnfraser i officiella dokument i Helsingfors 1780–1930. Socioonomastiska synvinklar på makt och identitet. Helsingfors.

The Oxford dictionary of family names in Britain and Ireland. Patrick Hanks, Richard Coates and Peter McClure (editors). 4 bd. (2016). Oxford

Peterson, Lena (1979): Metronymika i Sverige under medeltiden. I: Uppsalastudier i namnforskning. Uppsala. (Ortnamn och samhälle 5.) S. 103–117.

Ryman, Lennart (2002): Salanus, Tunström och Sporrong. Tillnamnsbruk och framväxten av släktnamn i Uppland. With an English summary. Salanus, Tunström and Sporrong. Byname practice and the rise of surname use in Uppland. Umeå. (Anthroponymica Suecana 13.)

Studia Anthroponymica Scandinavica. Tidskrift för nordisk personnamnsforskning. Länk till annan webbplats. (1982–).

Mellannamn

Brylla, Eva (2002): Ursäkta, hur var namnet? Personnamn i praktiskt bruk. Uppsala.

Ericsson, Brit-Marie (1983): Namnlagen. Namnskick och namnrätt med lagkommentar. Stockholm.

Brylla, Eva (2010): Birgit Falck-Kjällquist – får hon heta så? I: Från sjö till hav. Namn- och ordstudier tillägnade Birgit Falck-Kjällquist. Red. av Maria Löfdahl, Fredrik Skott & Lena Wenner. Göteborg. S. 17–21.

Höglund, Olle (1998): Namnlagen. En kommentar. 2 uppl. Stockholm

Namnlag; utfärdad den 24 juni 1982. (1982) Stockholm. (Svensk författningssamling 1982:670.)

Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn Länk till annan webbplats.. Red. av Staffan Nyström (huvudredaktör), Eva Brylla, Märit Frändén, Mats Wahlberg och Per Vikstrand. (2013).

SOU 2013:35: En ny lag om personnamn. Betänkande av Namnlagskommittén. Länk till annan webbplats. (2013) Stockholm. S. 121–124.

Binamn

Binamn. Uppkomst, bildning, terminologi och bruk. Handlingar från NORNA:s 40:e symposium i Älvkarleö, Uppland, 29/9–1/10 2010. Redigerade av Staffan Nyström (huvudredaktör), Eva Brylla, Katharina Leibring, Lennart Ryman & Per Vikstrand. (2012). Uppsala. (NORNA-rapporter 88.)

Brylla, Eva (1993): Binamn i de urnordiska runinskrifterna. I: Personnamn i nordiska och andra germanska fornspråk. Handlingar från NORNA:s artonde symposium i Uppsala 16–19 augusti 1991. Red. av Lena Peterson. Uppsala. (NORNA-rapporter 51.). S. 27–37.

Danmarks gamle Personnavne. 2. Tilnavne. Udgivet af Gunnar Knudsen, Marius Kristensen & Rikard Hornby. 2 bd. (1949–1964). Köpenhamn.

Brylla, Eva (1999): Anna Mædh inga hænder, Karl Dængenæf och Ingridh Thiuvafinger. Några exempel på medeltida binamn. I: Runor och namn. Hyllningsskrift till Lena Peterson den 27 januari 1999. Redigerad av Lennart Elmevik & Svante Strandberg (huvudredaktörer), Eva Brylla, Mats Wahlberg & Henrik Williams. Uppsala. (Namn och samhälle 10.) S. 11–19.

Brylla, Eva (2012): Binamn i Norden. En översikt. I: Binamn. Uppkomst, bildning, terminologi och bruk. Handlingar från NORNA:s 40:e symposium i Älvkarleö, Uppland, 29/9–1/10 2010 Länk till annan webbplats.. Redigerade av Staffan Nyström (huvudredaktör), Eva Brylla, Katharina Leibring, Lennart Ryman & Per Vikstrand. Uppsala. (NORNA-rapporter 88.) S. 9–22.

Gustafsson, Linnea (2016): Moderna vardagliga binamn i Sverige. Uppsala.

Gustafsson, Linnea (2017): Binamnens betydelse för identitetsskapandet. Exemplen ungdoms- och genusidentitet. I: Namn och identitet. Handlingar från NORNA:s 46:e symposium i Tammerfors den 21-23 oktober 2015. Länk till annan webbplats. Redigerade av Unni-Päivi Leino, Mona Forsskåhl, Gunilla Harling-Kranck, Sabina Jordan, Minna Nakari & Ritva Liisa Pitkänen. Uppsala. (NORNA-rapporter 94.) S. 51–64.

Lidaräng, Arnold (1982): Lurel och Smesa. Västgötska personnamn i muntlig tradition. Stockholm.

Lind, Erik Henrik (1920–21): Norsk-isländska personbinamn från medeltiden samlade ock utgivna med förklaringar. Uppsala.

Melefors, Evert (1983): Byngen, Smissen och Listar. Inbyggarbeteckningar och husbondenamn på Gotland. 1 Typologi och ordbildning. Uppsala. (Studier till en svensk ortnamnsatlas 13.)

Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn. Länk till annan webbplats. Red. av Staffan Nyström (huvudredaktör), Eva Brylla, Märit Frändén, Mats Wahlberg och Per Vikstrand. (2013).

Nilsson, Leif (2008): Smeknamn i den svenska idrotten under 1900-talet – presentation av projektet Från Nora-Anna till Foppa. I: Svensk idrottsforskning. 17:2. S. 10–14.

Ryman, Lennart (2010): Brattingsborgh och Frøghdenborgh – och några andra tillnamn i Stockholms medeltida stadsböcker. I: Studia Anthroponymica Scandinavica Länk till annan webbplats.. 28. S. 41–55.

Studia Anthroponymica Scandinavica. Tidskrift för nordisk personnamnsforskning. Länk till annan webbplats. (1982–).

Sundström, Agneta (2015): Binamn i Arboga stads tänkebok Länk till annan webbplats.. Uppsala. (Namn och samhälle 25.)

Gårdsnamn

Bannbers, Ola (1920): Gårdsnamnen i Dalarna. I: Sveriges familjenamn 1920. Förteckning enligt nådigt uppdrag utarbetad av därtill förordnade sakkunnige. Stockholm. S. 249–252.

Bannbers, Ola (1920): I stället för släktnamn använda s. k. gårdsnamn (antecknade ur församlingsböckerna för Kopparbergs län). I: Sveriges familjenamn 1920. Förteckning enligt nådigt uppdrag utarbetad av därtill förordnade sakkunnige. Stockholm. S. 253–263.

Bergfors, Erik Olof (2001): Ortnamnen i Dalarnas län. Del 7. Leksands kommun. Bebyggelsenamn. Uppsala.

Gustafson, Herbert (1920): De gottländska [sic!] gårdsnamnens användning vid personbeteckning. I: Sveriges familjenamn 1920. Förteckning enligt nådigt uppdrag utarbetad av därtill förordnade sakkunnige. Stockholm. S. 240–241.

Gustafson, Herbert (1920): Förteckning över gårdsnamn på Gottland [sic!], vilka kunna användas som tillnamn. I: Sveriges familjenamn 1920. Förteckning enligt nådigt uppdrag utarbetad av därtill förordnade sakkunnige. Stockholm. S. 242–248.

Inger Larsson (1995): Dåpp Inger, Tupp Lars och Jacobs Olof. Om gårdsnamn i Nås socken i Dalarna. Uppsala. (Nomina Germanica 21.)

Larsson, Inger (1998): Gårdsnamnen i Dalarna – ett inhemskt släktnamnsskick. I: Personnamn och social identitet. Handlingar från ett Natur och Kultur-symposium i Sigtuna 19–22 september 1996. Red. av Thorsten Andersson, Eva Brylla & Anita Jacobson-Widding. Stockholm. S. 195–213.

Lindén, Bror (1990): Ortnamnen i Kopparbergs län. På offentligt uppdrag utgivna av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Del 10. Mora kommun. Bebyggelsenamn. Uppsala.

Melefors, Evert (1983): Byngen, Smissen och Listar. Inbyggarbeteckningar och husbondenamn på Gotland. 1 Typologi och ordbildning. Uppsala. (Studier till en svensk ortnamnsatlas 13.)

Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn Länk till annan webbplats.. Red. av Staffan Nyström (huvudredaktör), Eva Brylla, Märit Frändén, Mats Wahlberg och Per Vikstrand. (2013).

Studia Anthroponymica Scandinavica. Tidskrift för nordisk personnamnsforskning Länk till annan webbplats.. (1982–).

Länkar