• Huvudmeny

Länkar till språkvårdsorgan

Här nedan följer en förteckning över olika språkvårdsogan i Sverige utöver Isof.

Svenska Akademienlänk till annan webbplats är en privat organisation som framför allt har det officiella uppdraget att ge ut Svenska Akademiens ordlista och Svenska Akademiens ordbok. Akadamien har även gett ut en omfattande grammatik. Dessutom delar man ut språkpriser.

Språkvårdsgruppenlänk till annan webbplats är ett samarbetsorgan för språkvårdsorganisationer. Gruppen ger rekommendationer om svenska ord och termer samt arrangerar seminarier och konferenser på temat språkvård. I Språkvårdsgruppen ingår Språkrådet, Mediespråksgruppen, Samspråk, SIS, Svenska Akademien, Svenska Språkbyrån i Finland och Sveriges Radio.

Mediespråksgruppenlänk till annan webbplats är en samarbetsgrupp för språkvårdare inom press, radio och tv. Gruppen möts regelbundet för att utfärda rekommendationer i aktuella språkfrågor till intresserade medier.

SIS, Swedish Standards Institute,länk till annan webbplats är centrum för arbetet med standarder i Sverige. SIS är samarbetspartner med de europeiska och globala nätverken CEN och ISO. SIS ger ut standarder bl.a. för tangentbordsutseenden, translitterering och tidsangivelser.

Examinerade språkkonsulter i svenska är en ideell yrkesförening som fungerar som samlingsplats, informationsbas och uppdragsförmedlare mellan medlemmar och kunder. Språkkonsulter är auktoriserade medlemmar av en yrkeskår som håller skrivkurser, granskar texter och språkbruk samt skriver texter och skrivhandledningar.

Svensklärarföreningenlänk till annan webbplats arbetar för svenskämnet på olika sätt. Man utgör remissinstans i skol- och utbildningsfrågor, anordnar kurser och ger ut tidskriften Svenskläraren samt en årsskrift.

Samiskt språkcentrumlänk till annan webbplats arbetar för att främja, utveckla och bevara samiskan som ett livskraftigt språk för det samiska samhället och för samisk samhörighet. Målet är att samer som vill ska kunna tillägna sig och få användning för språket.

Punktskriftsnämndenlänk till annan webbplats har till uppdrag att gynna användningen av punktskrift, att publicera böcker om punktskrift, att samarbeta med myndigheter och organisationer inom området och att arrangera konferenser och seminarier.

Svenska datatermgruppenlänk till annan webbplats är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska. I gruppen ingår Isof, medieföretag som SR och DN, datatidningsförlag som IDG och represententanter från olika data- och lokaliseringsföretag.

Svenska biotermgruppenlänk till annan webbplats är en ideell förening med syfte att samordna och nyskapa termer inom livsvetenskaperna, främst de molekylära. På gruppens webbplats kan man söka svar på term- och språkfrågor.

Kommittén för medicinsk språkvårdlänk till annan webbplats arbetar för ett levande, distinkt och enhetligt medicinskt språk. Kommittén svarar på språkfrågor med medicinsk anknytning, granskar medicinska texter och skriver artiklar i tidskrifter som Läkartidningen, Läkarsekreteraren och Svensk kirurgi. Man har även publicerat boken Medicinens språk. På gruppens webbplats kan man söka svar på term- och språkfrågor.

Föreningen Språkrådgivning och textvårdlänk till annan webbplats är en ideell yrkesförening för den som jobbar med eller studerar språkvård. Föreningen fungerar som forum och  nätverk för medlemmarna och anordnar bland annat språkkonferenser och bokcirklar.

Uppdaterad 17 november 2019