• Huvudmeny

Är s-plural gångbart i svenskan?

Får man verkligen skriva former som bagels och gangsters? I den nya upplagan av Svenska skrivregler mjukas hållningen till s-plural upp. Här förklarar vi varför gangstrar är bättre än gangsters samtidigt som det är rimligt att välja bagels framför baglar.

S-pluralens ställning i svenskan

S-plural har förekommit i svenskan sedan 1500-talet. Böjningssättet används mest vid engelska lånord, men det förekommer också vid en del andra ord – både inhemska svenska ord och lånord från andra språk än engelskan (till exempel sambos, schlagers, amigos). I Svenska Akademiens grammatik från 1999 beskrivs s-plural som en sjunde deklination (ett böjningsmönster) jämte de sex traditionella substantivdeklinationerna.

För en del ord är s-plural den helt dominerande pluralböjningen. Det gäller exempelvis ett fan, flera fans; en brat, flera brats; en bagel, flera bagels. Inte minst gäller detta många ord som uteslutande eller nästan uteslutande används i plural, som situps, shorts och tacos. För andra ord konkurrerar s-plural med andra böjningsmönster: Heter det flera designers, flera designerar/designrar eller flera designer? Flera gangsters eller flera gangstrar? Flera avokados, flera avokador eller flera avokado?

Språkvårdens hållning har länge varit att avråda från s-plural. I den nya upplagan av Svenska skrivregler mjukas denna hållning upp. Vi på Språkrådet kan konstatera att s-plural i många fall fortsätter att dominera för vissa ord och vissa ordgrupper, trots att språkvården länge har förespråkat andra böjningsmönster. Detta har gett anledning till en översyn av förutsättningarna och argumenten för den tidigare hållningen, vilket har lett till en del justeringar. Grundrekommendationen i Svenska skrivregler är dock fortfarande att i första hand välja andra böjningsmönster än s-plural.

Sammanfattningsvis kan man säga att s-plural definitivt är en del av svenska språket. Det är ett böjningsmönster som är förknippat med en del problem – men man löser inte dessa problem genom att kategoriskt avfärda s-plural som ett möjligt böjningsmönster.

Argument för och emot s-plural

Det främsta argumentet mot s-plural är att det i de flesta fall är oklart vilken form man ska välja i bestämd form plural om man använder s-plural i obestämd form: Om det heter två glada emojis, vad ska man då använda om man vill tala om de två glada …? Här blir man tvungen att ta till en form som normalt hör hemma i ett annat böjningsmönster än s-pluralmönstret och till exempel välja emojierna eller emojisarna. Den sistnämnda formen hör ihop med formen emojisar i obestämd form plural. Det här pluralmönstret med ändelsen -sar (emojisar, emojisarna etc.) förekommer mest i talspråk.

Men problemet med valet av bestämd form gäller inte alla ord som böjs med s-plural. En del s-plural-ord följer på ett oproblematiskt sätt ett böjningsmönster med ändelsen -sen i bestämd form plural. Det gäller ord som fansen, bratsen och shortsen. Det är främst enstaviga ord som enkelt kan hänföras till det här böjningsmönstret.

Det främsta argumentet för att använda s-plural i vissa fall är att ordet är så väletablerat med s-plural; former som brattar, baglar eller situper är inte särskilt gångbara helt enkelt därför att vi har vant oss vid pluralformerna brats, bagels och situps. Detta gäller också vissa ord som slutar på -er; thrillers och klinkers dominerar helt över thrillrar och klinkrar (som följer det mönster vi i övrigt rekommenderar för den här typen av ord, se nedan).

Två ordgrupper: gangsters eller gangstrar, emojis eller emojier?

Många engelska lånord (och en del andra ord) som slutar på -er förekommer både med s-plural och med det böjningsmönster som kan exemplifieras med ordet åker: en åker, den där åkern, flera åkrar, de där åkrarna. I dessa fall rekommenderar vi att orden böjs med åker-mönstret: en gangster, flera gangstrar; en server, flera servrar osv. Detta gäller inte minst nya lånord som ännu inte har fått en väldigt fast etablerad böjning. Mycket är vunnet om åker-mönstret etableras för sådana ord. Undantaget är ord som blir svåra att uttala med denna pluralböjning, som partner och butler (jämför partnrar, butlrar). I dessa fall finns det två möjliga pluralmönster: s-plural (flera partners) och noll-plural (flera partner, de där partnerna).

Det finns framför allt en grupp av substantiv som inte riktigt passar in i något böjningsmönster, därför att de har en form som avviker från de mest typiska mönstren för hur svenska substantiv ser ut och låter. Det gäller ord som slutar på obetonat -i, -y, -o eller -u, liksom ord som slutar på ett i-ljud stavat med engelskt -ie. Exempel på ord av det här slaget är bikini, policy, avokado, guru och zombie.

För dessa ord är s-plural i regel ett av flera pluralalternativ. I Svenska skrivregler rekommenderar vi att man i normalfallet väljer en annan pluralböjning än s-plural för de här orden (på grund av problemen med bestämd form plural). Vi rekommenderar alltså fortsatt hobbyer framför hobbys eller hobbies och studior framför studios. Men vi konstaterar också att många av orden i den här gruppen ofta används med s-plural. Detta innebär att s-plural kan vara det bästa alternativet för vissa ord och i vissa sammanhang. Emojis är lättare att uttala än emojier – och det är ett ord som i hög utsträckning används i talspråk och i vardagligt skriftspråk, där s-plural generellt är mer gångbart än i formellare skriftspråk. Och ett glatt kom igen, amigos! har betydligt större utsikter att nå önskad effekt än kom igen, amigor!

S-pluralmönstret innebär att man sätter på ett -s i slutet av ordet. Det är inte alltid detsamma som att böja ordet på engelskt vis. Engelska lånord som slutar på -y bör förses med ett -s direkt på grundformen (till exempel en story, flera storys) om de böjs med s-plural – hellre än att böjas enligt engelskt mönster (flera stories).

Pluralrekommendationer i Frågelådan

När det gäller ord som förekommer med s-plural är i praktiken förutsättningarna för vilken pluralböjning som fungerar bäst olika från ord till ord, och det är svårt att ge några helt generella rekommendationer. I Frågelådan finns många poster som berör s-plural, och där kan man få vägledning i valet av pluralform för många enskilda ord. Vi håller för närvarande på att se över alla dessa poster, och under en tid kommer det att finnas poster i Frågelådan som inte är helt uppdaterade i enlighet med de principer som skisseras här.

Uppdaterad 25 september 2017