• Huvudmeny

Tillgänglighet och it

Tillgänglighet i it-sammanhang handlar om att ge flest möjliga människor i flest möjliga situationer tillgång till it-resurser av olika slag.

Det kan gälla webbinformation på ett visst språk, uppläst text för synskadade, möjlighet att läsa och skriva tecken i olika alfabet eller något annat som gör teknik och information mer tillgänglig.

Att ge så många som möjligt tillgång till it och elektronisk information är viktigt inte minst av demokratiska skäl. Ofta handlar detta om ett tillgängligt internet för grupper med speciella behov: personer med lässvårigheter eller annat modersmål än svenska, personer som använder nya tekniska plattformar som mobiltelefon och handdator etc. Tillgänglighet i en vidare mening inbegriper sådant som välfungerande kontaktformulär och rss, lättnavigerade och begripliga strukturer och menyer, bra sökfunktioner och läsvänlig typografi.

Men tillgänglig it handlar också om tillgång till alfabetiska tecken i olika språk i alla slags it-tillämpningar: på tangentbord, i ordbehandlingsprogram, i webbpubliceringsverktyg etc. Och att det över huvud taget finns grundläggande språkliga it-stöd för svenska och svenska minoritetsspråk: stavningskontroll i MS Word för samiska, fritt tillgängliga översättningstjänster och elektroniska ordböcker för svenska etc.

Eftersom en stor del av Språkrådets verksamhet rör begriplighet, minoritetsspråk och flerspråkighet, är flerspråkig tillgänglighet vårt huvudintresse inom tillgänglighetsområdet.

Språkrådet deltar i E-delegationens arbete med Vägledningen för webbutvecklinglänk till annan webbplats (f.d. 24-timmarsvägledningen), som är de
officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige.

Uppdaterad 06 maj 2014