• Huvudmeny

Språklig infrastruktur

Att se till att det finns språklig infrastruktur i form av tal- och textdatabaser är en central språkpolitisk uppgift i det digitala samhället.

Behovet av språklig infrastruktur

För att man ska kunna använda sitt språk fullt ut i digitala sammanhang räcker det inte längre med grundläggande verktyg för att skriva och läsa på det aktuella språket. Det behövs också språkteknologiska verktyg för att t.ex. slå i elektroniska ordböcker, kontrollera stavning och grammatik, översätta från ett språk till ett annat, och omvandla text till tal eller tvärtom. Med sådan teknik kan information och tjänster anpassas till människors språkliga och kommunikativa behov på ett sätt som tidigare inte var möjligt, vilket ökar tillgängligheten till information och service, och ger alla människor möjlighet att bli mer delaktiga i samhället.

Som grund för att utveckla sådana verktyg behövs kostnadskrävande språkresurser i form av uppmärkta tal- eller textdatabaser, grammatikbeskrivningar, analysverktyg m.m. För internationellt gångbara språk som engelska finns marknadsmässiga förutsättningar att utveckla nödvändiga språkresurser. För svenska och många andra språk är förutsättningarna inte lika goda. Det gör att vi kan få vänta många år innan samma teknik finns för svenska, och ofta fungerar tekniken inte heller lika bra på grund av otillräcklig anpassning till svensk grammatik.

I värsta fall saknas helt marknadsmässiga förutsättningar för att ta fram teknik för en viss tillämpning, vilket oftast är fallet för de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket som enligt språklagen liksom svenskan ska skyddas och främjas.

En central språkpolitisk uppgift

När det kommersiella intresset inte är tillräckligt stort behöver samhället ta ansvar för att skapa den språkliga infrastruktur som krävs för att tillgodose behovet av språkresurser och driva på teknikutvecklingen, så att vi i Sverige kan ta del av de nya tekniska möjligheterna på lika villkor som mer internationellt gångbara språk. Detta är en central språkpolitisk uppgift i det digitala samhället. Uppgiften har avgörande betydelse för språkpolitik och flera andra viktiga politikområden och syftar till att

  • skydda och främja språken och språkanvändningen i Sverige (språkpolitik)
  • öka tillgängligheten till information och service för alla (språkpolitik, socialpolitik, integrationspolitik och it-politik)
  • stimulera teknikutvecklingen och stärka konkurrenskraften (närings- och it-politik).

I den digitala agendan för Sverige (Regeringskansliet 2011) står att ”det långsiktiga etablerandet av en nationell språkbank med språkdatabaser främjar utvecklingen av teknik vilket gagnar språken i Sverige och ökar tillgängligheten till information för alla.” (s. 37). Där sätter regeringen också upp målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Då behöver vi kunna använda våra modersmål i digitala sammanhang på samma villkor som engelsktalande personer. Därför måste vi:

  • utveckla de språkresurser som behövs för att stimulera teknikutvecklingen
  • göra befintliga språkresurser öppet tillgängliga för utveckling av tjänster och produkter.


Uppdaterad 15 november 2018