• Huvudmeny

Fyra vanliga huvudleder på södra Öland

Här kan du läsa mer om fyra vanliga huvudleder i ägonamnen på södra Öland.

Lott

Ordet lott, fornsvenskt luter, loter ’lott, andel’, har flera närliggande betydelser. När det handlar om ägonamn är det dock oftast fråga om ’del av något (särskilt jordegendom) som har skiftats eller uppdelats’. Oftast är det åker- eller ängsmark som har skiftats och delats in i lotter.

Informanter inom projektet säger att mark som bar namn på -lott var den viktigaste åkern. De menar att Huvudlotten anses vara en bra åker på gården. Enligt Hallberg avser namnet Lotten huvudägan närmast gården.

Hag

Orden hag, fornsvenskt hagh, och hage är besläktade och har i stort sett samma betydelse men olika genus, ordet hag är neutrum. Grundbetydelsen hos hag torde vara ’hägnad, stängsel’, vilken sedan har utvecklats till ’inhägnad plats’. På Öland betecknar hag framför allt (inhägnad) betesmark. Informanter inom projektet säger att namn med -hag eller Haget betecknar mark som ligger längre bort från gården. Mark som bär namn på -hag upplevs som något kargt.

Hage

Ordet hage är, till skillnad från det besläktade hag, maskulinum. Den fornsvenska formen var haghi. I vissa områden kan hage betyda ’stängsel, hägnad, gärdsgård’ men den mest frekventa betydelsen tycks ändå vara ’inhägnad, betesmark’. Bland ägonamnen förekommer -hage inte sällan sammansatt med olika djurarter och man kan då anta att det är, eller har varit, en inhägnad för just det djuret, till exempel en kalvhage eller fårhage. Informanter inom projektet säger att hagen är en plats där man hade betesdjur, hage och äng har samma betydelse. Hagen låg närmast huset och där odlades det blommor och grönsaker. Nedanför hagen låg trädgården. Trädgården var bevuxen med träd till skillnad från hagen. Denna innebörd av hage kan vara besläktad med danskans have ’trädgård’.

Horva

Horva är idag ett typiskt öländskt huvudledselement. Ordet horva ’inhägnad liten åker’ är besläktat med det fornsvenska verbet hwærva ’gå omkring, kringvärva’. Idag tycks betydelsen framför allt vara ’inhägnad liten åker’ eller ’inhägnad liten äng’. På Öland var horvorna historiskt sett små åkrar upptagna utanför gärdena. Informanter inom projektet framhåller att ägomark med namn på -horva inte anses vara någon värdefull mark, namnet har en nedsättande, simpel klang.

Källor

Hallberg, Göran, 1985: Ortnamn på Öland. Stockholm.

Harling-Kranck, Gunilla, 1990: Namn på åkrar, ängar och hagar. Helsingfors. (Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland 565.)

Uppdaterad 25 juni 2020