• Huvudmeny

Nya göteborgare

I projektet Nya göteborgare vill vi ge röst åt de individer som själva bor i de stadsdelar som beskrivs som utsatta.

Projektet syftar till att dokumentera, bevara, tillgängliggöra och sprida kunskaper om de nya göteborgarnas erfarenheter, minnen, berättelser och språk. Därför planerar vi att med multietnografiskt fältarbete genomföra ett trettiotal levnadshistoriska intervjuer med människor som flyttat till Göteborg de senaste tjugo åren.

Materialet som genereras kommer att användas på två sätt. Det kommer att utgöra grunden till en nyinrättad samling vid Isof i Göteborg. Eftersom nya svenskar är kraftigt underrepresenterade i kulturarvsinstitutionernas samlingar har själva dokumentationen ett egenvärde. Utifrån den nya samlingen kommer vi också att publicera och presentera de nya göteborgarnas levnadsberättelser samt kontextualisering och problematisering av dessa, inför stadens stundande 400-årsjubileum. Vi vill ge röst åt enskilda individer i områden som ofta beskrivs i generaliserande termer. Vår förhoppning är att projektet ska bidra till arbetet med en socialt hållbar stad.

Projektinformation


Projektdeltagare
Maria Löfdahl, forskningsarkivarie namn, Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg

Fredrik Skott, forskningsarkivarie folkminnen, Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg

Lena Wenner, forskningsarkivarie dialekter, Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg

Varaktighet
Januari 2016–december 2020

Samverkan
Projektet är ett samverkansprojekt med forskare vid Göteborgs universitet

Resultat/kunskapsförmedling
En populärvetenskaplig bok

Uppdaterad 19 november 2019