• Huvudmeny

Förkortningar

Förkortningslista till Sveriges medeltida personnamn

A

a.                         annan, annat

abl.                      ablativ

ack.                   ackusativ

adj.                     adjektiv

a.h.                     annan hand

anv.                    använt

art.                      artikel

a tgo                   a tergo, på baksidan

avl.                      avliden

avskr.                 avskrift

B

b. (1400-t.)       början av

besl.m.              besläktad med

bet.                     betala; betalning

bg., bg:a            borgare, borgerska

bgm.                   borgmästare

Bhl.                     Bohuslän

bibl.                    biblisk

bil.                       bilaga

blg                       bergslag

Blk.                      Blekinge

bos.                    bosatt

bp                        biskop

C

cop.                    copia

cur.                     curatus, kyrkoherde

D

d:a, d:e              denna, detta, denne

da.                       dansk(a)

Dal.                     Dalarna

dat.                     daterat

dens.                  densamme

dep.                    deposition

dka, dko            domkyrka, domkyrko-

Dls.                      Dalsland

d.n.                      detta namn

dna                     domina, fru

dns                      dominus, herr

domh.                domhavande

don.                    donation, donera

dpr.                     domprost

drg                      drottning

dtr                       dotter

d.y.                     den yngre

d.å.                     detta år

d.ä.                     den äldre

E

e. (datum)       efter

eccl.                    ecclesia

eg.                       egentlig(en)

EgF.                     Egentliga Finland

el.                        eller

eng.                    engelsk(a)

F

f. (datum)         före

f., ff.                   följande sida (sidor)

fda.                     forndansk(a)

feng.                  fornengelsk(a)

ffg.                      för första gången

ffr.                       fornfransk(a)

fgutn.                 forngutnisk(a)

fht.                      fornhögtysk(a)

finl.                     finländsk

fisl.                      fornisländsk(a)

f.l.                        förled(en)

fn.                       förnamn

fno.                     fornnorsk(a)

fol.                      folio

fot.                      fotostaterad urkund

fr.                        frater

frgm.                  fragment

fris.                     frisisk(a)

fsax.                   fornsaxisk(a)

fsv.                      fornsvensk(a)

fty.                      forntysk(a)

fvn.                     fornvästnordisk(a)

fön.                     fornöstnordisk(a)

försv.                 försvunnen

G

gd, gdr               gård, gårdar

gen.                    genitiv

germ.                 germansk

g.m.                    gift med

got.                     gotisk(a)

grek.                   grekisk(a)

Gst.                     Gästrikland

Gtl.                      Gotland

H

Ha.                      Halland

hd, hdr              härad, härader

hdh.                    häradshövding

hebr.                  hebreisk(a)

hg                        hertig

h.h.                     hans hustru

hith.                    hithörande

Hjd.                     Härjedalen

Hls.                      Hälsingland

hmn                    hemman

hra, hre             herra, herre

hs.                       handskrift

htg                      häradsting

h:u                      hustru

hvm.                   hövitsman

I

ib.                        ibidem

ident.m.            identisk med

inl.                       inledning

intr.                     inträda (i)

isl.                        isländsk(a)

J

jb.                        jordebok

jd                         jord

Jtl.                       Jämtland

K

k:a                       kyrka

Kar.                     Karelen

kelt.                    keltisk(a)

kg                        konung

kgl.                      kunglig

kh.                       kyrkoherde

kkv.                     kyrkovärd

kl.                        kloster

kortf.                  kortform

kp.                       kyrkopräst

kr.                        krono (-landbo o.d.)

krb.                     kyrkoräkenskapsbok

kv.                       kvarter(et)

kvitt.                   kvittera

kvn.                    kvinnonamn

L

lat.                       latin, brev på latin

lb., lbr                landbo, landbor

lev.                      leverera

lgm.                    lagman

lrm.                     lagrättsman

lty.                       lågtysk(a)

M

m. (1300-t.)     mitten av ...

marg.                 marginalnotis

mdl. medlem (av)

mdlt.                  medeltiden, -tida

medutf.            medutfärda(re)

mell.                 mellersta

mgl.                    markgäldslängd

mgngåva           morgongåva

mgr                     magister

mln                     mellan

mlt.                     medellågtysk(a)

mn.                     mansnamn

motsv.               motsvarande

Mpd                   Medelpad

ms.                      manuskript

N

Nb.                    Norrbotten

ndm.                  nämndeman

Nke                     Närke

N.kv.                  Norra kvarteret

nno.                    nynorsk(a)

no.                      norsk(a)

nob.                    nobilis

nom.                  nominativ

nsv.                     nysvensk(a)

Nyl.                     Nyland

närv.                   närvarande

O

o. (datum)       omkring

obl.                     oblik form

odat.                  odaterat

or.                       original

ortn.                   ortnamn

P

pag.                    pagina

pants.                pantsätta

perg.                  pergament

pn.                      personnamn

ppr                      papper

preb.                  prebende(-präst)

R

r. recto på framsidan

rd.                       riddare

rdm.                   rådman

reg.                     regest

rest.                    restera

rfst.                     riksföreståndare

rhr.                      rådhusrätt; rådsturätt

rom.                   romersk

runsv.                runsvensk(a)

ry.                        rysk(a)

räk.                     räkenskap(er)

S

s.                          sida, sidor

s:a, s:e               samma, samme

sak.                     saköreslängd

samt.                  samtida

Sat.                     Satakunta

s.d.                      samma dag

Sdm.                   Södermanland

sent.                   sentida

sgv.                     sigillvittne

s.h.                      samma hand

s.h.                      (datering) senare hälften

sig.                      sigill

sjml.                   själamässolängd

Sk.                       Skåne

skb.                     skattebok

skg                      skeppslag

skl.                      skattelängd

skr.                      skrivet

S.kv.                   Södra kvarteret

s.l.                       senare leden

sl. (mdlt.)          slutet av 

slav.                    slavisk

Sm.                     Småland

sn, snr                socken, socknar

sp.                       spalt

s.s.                      samma sida

ssg(r)                  sammansättning(ar)

stadf.                 stadfästa

stud.                   studera, studiosus

subst.                 substantiv

suppl.                 supplement

sv.                       svensk(a)

s.å.                      samma år

T

Tav.                     Tavastland

tb.                       tänkebok

test.                    testamente, testamentera

tg                         ting

tillh.                    tillhörde

tills.m.                tillsammans med

tl.                         tiondelängd

tlg                        tingslag

tn.                       tillnamn

ty.                        tysk(a), brev på tyska

U

u.d.                     utan dag

uhh.                    underhäradshövding

ulgm.                  underlagman

u.o.                     utan ort

Upl.                     Uppland

urn.                     urnordisk(a)

utf.                      utfärda(re)

u.å.                     utan år

V

v. verso på baksidan; vers

var.                     variant(er)

vb                        verb

Vb.                      Västerbotten

Vg.                      Västergötland

vgot.                   västgotisk(a)

vid.                      vidimation, vidimera

vidf.                    vidfäst

V.kv.                   Västra kvarteret

vok.                    vokativ

vpn.                    väpnare

Vrm.                   Värmland

Vsm.                   Västmanland

välb.                   välboren, välbördig

Y

y. yngre

Å

Ål.                        Åland

Åml.                    Ångermanland

Ä

ä.                         äldre

äbp                     ärkebiskop

ädj.                     ärkedjäkne

ä.t.                      ändrat till

Ö

Öb.                      Österbotten

Ög.                      Östergötland

Ö.kv.                  Östra kvarteret

Öl.                       Öland

övers.                översättning

Uppdaterad 22 april 2014