• Huvudmeny

Ortnamn i Göteborg och Bohus län

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB) är den utförligaste av alla svenska ortnamnsserier och behandlar ett rikt material av bebyggelse-, ägo- och naturnamn. Första bandet publicerades 1923 och den sista delen är under arbete.

Den första delen av Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB) utgavs 1923 av Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs högskola (numera ges serien ut av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg). Manuskriptet till den första delen, över Sävedals härad, är författat av Hjalmar Lindroth, institutets sekreterare och undersökningsledare, men liksom i serien Sveriges ortnamn anges detta inte på titelbladet. Del 1 av Lane härad från 1966 (OGB 12:1) är den första som har författarens namn, Carl Sigfrid Lindstam, på titelbladet. Liksom i Sveriges ortnamn redovisas materialet socken- och häradsvis efter namnens uppställning i jordeboken.

Heltäckande bild av Bohus län

OGB är den svenska ortnamnsserie som upptar flest namn. Förutom jordeboksnamnen är ett stort antal namn på torp och lägenheter medtagna. Alla namn behandlas också mestadels mycket utförligt. De tre första delarna, som upptar Göteborgs stad och häraderna närmast däromkring, innehåller även »gårds- och kulturhistoriska anteckningar» för varje gård och by med bl.a. uppgifter om olika ägoförhållanden och olika ägare och bebyggare. Från och med del fyra har dock dessa uppgifter slopats, och »självklara» namn är i regel uteslutna, när de »ansetts helt sakna intresse» (OGB 4 s. III). Natur- och ägonamn har behandlats i alla utkomna delar. Det stora antalet medtagna namn av alla slag, den fylliga behandlingen av dem och det förhållandet att större delen av länet är färdigbehandlat gör att man genom OGB kan få en relativt heltäckande bild av Bohusläns ortnamnsskick. Varje enskild del är också försedd med en utförlig inledning, där det redogörs för häradets kamerala och kyrkliga historia, naturförhållanden, vegetation, fauna, näringar, fornminnen, ortnamnsskicket och dialekten.

Uppdaterad 08 maj 2019

Ortnamn i Göteborg och Bohus län

Bokomslag Ortnamn i Göteborg och Bohuslän.

De olika delarna i serien Ortnamn i Göteborg och Bohus län går att beställa på Institutet för språk och folkminnen.

Publikationer: Ortnamn i Göteborg och Bohus län