• Huvudmeny

Vad betyder husby?

Ordet husaby är i fornsvenskt lagspråk känt som beteckning på en kungsgård, där en representant för kungen bodde. Husabyarna antas normalt ha ingått i godskomplexet Uppsala öd, som hörde till kungaämbetet. Husabyinstitutionen dateras vanligen till slutet av vikingatiden och början av medeltiden, kanske främst till 1000- och 1100-talen. 

Det har antagits att husaby haft en föregångare i centralorter benämnda Husa (Husum), ‑husa (med en speciell pluralform av det neutrala ordet hus) och att appellativet husaby som ortnamnselement faktiskt uppkommit genom att Husa-bebyggelser vid reglering till ett slags »idealbyar» fått tillägget ‑by i betydelsen ’byalag’. Appellativet husaby skulle därmed vara sekundärt uppkommet ur Husaby som ortnamn. Det är en tänkbar utveckling, men det är lika troligt att husaby bildats som appellativ av ordet hus i genitiv pluralis och by ’gård; by’. Det är också möjligt att en sådan normal ordbildning fått stöd av ortnamn uppkomna ur Husa + by, om alltså också enbart Husa, såsom verkar sannolikt, kunnat användas om förvaltningscentra. Under alla omständigheter bör Husaby-namnen huvudsakligen ha bildats till det från lagspråket kända appellativet.

Den för både husaby och Husa, ‑husa etymologiskt avgörande frågan är vad pluralis av hus syftat på. Sannolikt rör det som om olika förrådshus, som varit viktiga för förvaring av naturauppbörden vid en förvaltningsgård. Ett förslag att Husa ytterst skulle vara ett slags uppkallelse efter handelsorten Husum i Schleswig låter sig svårligen upprätthållas.

Husaby-namnen, som alltså är relativt unga, får normalt antas ha undanträngt tidigare ortnamn. Ibland lever sådana äldre namn kvar som ett tillägg till Husaby, t.ex. i fornsvenskt Husaby Ærnavi, äldre namn på Husby-Långhundra. Vanligare är det att ett tillägg som i Husby-Långhundra anger det distrikt eller den bygd där husabyn ligger, så t.ex. i sockennamnen Husby-Oppunda, Husby-Rekarne, Husby-Sjutolft, Husby-Ärlinghundra.

Namnet Husaby, i modern tid med varianter som Huseby, Husby, förekommer med ca 70 representanter i Sverige. Rikligast är namntypen företrädd i Mälarlandskapen, främst i Uppland med 25 namn, och i anslutning därtill i Närke och norra Östergötland. Enstaka Husaby-namn förekommer därutöver i Dalarna, Värmland, Dalsland, Västergötland, Bohuslän, Småland och Blekinge. Utanför Sverige förekommer motsvarande namn i Norge, särskilt i sydöst vid Oslofjorden, i Danmark och på Orkneyöarna. 


Uppdaterad 23 juni 2016