• Huvudmeny

Vad betyder sal?

Ordet sal uppträder i en rad förhistoriska och medeltida ortnamn i Sverige. Ofta är dessa namn osammansatta, Sal och Sala, men också sammansättningar som Bysala och Ömmesala förekommer. Som förled uppträder sal i bl.a. Saleby och Salsta.

Sammansättningar med hem (t.ex. Salom, Salum) visar att det rör sig om en förhistorisk namntyp, så också sammansättningar med gudanamnet Oden (som i Odensala, Jämtland) för så vitt dessa namn innehåller sal och inte al. Det förhistoriska ursprunget bekräftas av bebyggelsehistoriska förhållanden, som dock antyder att sal-namnen kan ha fortsatt att bildas in i medeltiden.

Etymologiskt är sal samma ord som det nusvenska sal ’större rum’. Den ursprungliga innebörden har av allt att döma varit ’byggnad med ett rum’, men i de nordiska fornspråken verkar ordet ha utvecklat en dubbel betydelse, dels ’tillfällig bostad, härbärge, bod’ o.d., dels ’festsal, hallbyggnad’.

Båda dessa alternativ har diskuterats för sal-namnen. Till stöd för den förstnämnda uppfattningen har man bl.a. anfört att det med sal nära besläktade säl (fvn. sel) betyder ’fäbodställe, bod’ o.d. En linje har varit att knyta sal-namnen särskilt till slåtterbodar och ängslador för förvaring av vinterfoder. Ett argument för detta har varit att många av namnen, som t.ex. Samsala i Närke och Sala i Västmanland, är lokaliserade till lerslätter vilka i förhistorisk tid bör ha utgjort stora och viktiga ängsområden. Namnen skulle därvid ursprungligen syfta på slåtterlador i anslutning till sådan marker.

Räknar man i stället med en betydelse ’festsal, hallbyggnad’ kan sal ha syftat på de hallbyggnader som utgjorde viktiga prestigebyggnader under yngre järnåldern och som kan knytas till centralorter och ett högre socialt samhällsskikt. Till stöd för denna uppfattning har man pekat på att ordet sal och dess motsvarigheter i fornvästnordiskan och andra germanska fornspråk uppvisar en sådan eller liknande betydelse. En del bebyggelser med sal- namn företer också tecken på att ha varit stora och viktiga under järnåldern; här kan särskilt nämnas Sal i Västergötland.

Säkrare besked om namnelementets innebörd eller växlande innebörder i ortnamn kan förväntas först efter en systematisk undersökning av de nordiska ortnamn som innehåller sal.

Uppdaterad 23 juni 2016