• Huvudmeny

Vad betyder mark?

Den äldsta betydelsen av ordet mark är sannolikt ’rand, gräns’ (besläktat med latinets margo ’rand’, jfr lånordet marginal).

Möjligen kan denna ursprungliga innebörd ingå i vissa svenska namn (t.ex. i det västgötska sockennamnet Marka). Från ’rand, gräns(område)’ utvecklades med tiden en betydelse ’gränsskog’ och därur ’(stor) skog; obygd, utmark, ödemark’ och riksspråkets olika betydelser: ’landområde (obebyggt eller som ägomark), terräng; jordyta’ m.m.

I ortnamn är ursprunglig syftning på skogsområden mycket vanlig (t.ex. i sockennamnen Danmark, Dragsmark, Nössemark och Ärtemark). Ännu levande som namn på skogar är t.ex. Norra mark i Småland, Norra och Södra marken i Östergötland, Norremark i Blekinge, Norr i marken i Hälsingland, Norrmarken i Dalarna, Gästrikland och Uppland, Sör i marken i Hälsingland och Jämtland, Sör på marken i Jämtland osv. De många nordnorrländska bebyggelsenamnen på mark (Blåsmark, Bullmark, Ersmark, Kusmark m.fl.) har redan från början varit bebyggelsenamn. Ordet mark betyder här ’nybygge i skog eller på utmark’.

Förlederna i mark-namnen är av skiftande slag. Man lägger särskilt märke till dem med väderstrecksbeteckningar (som i Nordmarks härad och de nyssnämnda skogsnamnen) och med mans(bi)namn, de senare ett kännemärke för mark-namnen i övre Norrland, t.ex. Blåsmark (mansnamnet Blasius), Botsmark (Botulf eller Botvid), Bullmark (Bulle), Hemmingsmark (Hemming), Sjulsmark (Sigurd). I andra mark-namn kan sjönamn ingå i förleden (Nössemark, Töcksmark, Ärtemark). I andra ingår växtbeteckningar (Gräsmark och det likaså värmländska bebyggelsenamnet Hasselmarken) och andra naturord (Strömsmark, en bebyggelse vid en ström i Värmland).

De mark-namn som redan i medeltida källor betecknar bygder kan ha kommit till under järnåldern. En stor del av mark-namnen är från medeltiden, så t.ex. kärnan av de nordnorrländska bebyggelsenamnen på -mark. Då mark i olika betydelser ju alltjämt är ett levande ord i både dialekter och riksspråk, får man räkna med att många mark-namn har uppstått också i nyare tid.

Namn som innehåller mark påträffas i varierande antal framför allt i södra och mellersta Sverige, dvs. från och med Småland till och med Värmland, Bergslagen, Västmanland och Gästrikland, samt i ett nordligt område, omfattande norra Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten till och med Överluleå socken. Också utanför dessa områden finns enstaka mark-namn.

Uppdaterad 23 juni 2016