• Huvudmeny

Kokoussanasto

Mötesordlista

Kieliviesti 1/2008, Margaretha Terner
SvenskaSuomeksi
absolut majoritetehdoton enemmistö
acklamationhuutoäänestys
adjungerad medlemlisäjäsen
agendaasialista, esityslista
ajourneralykätä
ansvarsfrihetvastuuvapaus
avslaghylkäys, hylkäävä päätös
avslå ett förslaghylätä ehdotus
avsäga sigkieltäytyä, luopua
avvikande meningeriävä mielipide
begära streckehdottaa keskustelun päättämistä
be om ordetpyytää puheenvuoro
beredavalmistella
beslutpäätös
beslutsförpäätösvaltainen
beslutsgångpäätöksen kulku
beslutsmässigpäätösvaltainen
beslutsordningpäätösjärjestys
beslutsprotokollpäätöspöytäkirja
bevilja ansvarsfrihetmyöntää tili- ja vastuuvapaus
bifallpuolto, puoltaminen
bordläggningpöydällepano
budgettalousarvio
dagordningesityslista, työjärjestys
debattkeskustelu
delegationvaltuuskunta
diskussionsprotokollkeskustelupöytäkirja
enhälligyksimielinen
enkel majoritetyksinkertainen enemmistö
fastställande av dagordningesityslistan vahvistaminen
fatta beslutpäättää, tehdä päätös
firmatecknarenimenkirjoittaja
fullmaktvaltakirja
fyllnadsvaltäydennysvaali
föredragningesittely
föredragningslistaesityslista
förordapuoltaa, kannattaa
förslagehdotus; aloite
förslagsrättaloiteoikeus
förslagsrättesitysoikeus
försöksvoteringkoeäänestys
förtroendevaldluottamushenkilö
godkännande av dagordningesityslistan hyväksyminen
handuppräckningkädennosto
huvudförslagpääehdotus
inläggpuheenvuoro
justerarepöytäkirjantarkastaja
jämkningsovittelu
kallelsekokouskutsu
kandidatehdokas
kandidaturehdokkuus
kassörrahastonhoitaja, taloudenhoitaja
kommentarkommentti
konsensussopu, yksimielisyys
konstituerande mötejärjestäytymiskokous, perustamiskokous
kvalificerad majoritetmääräenemmistö
lägga till handlingarnaliittää asiakirjoihin, merkitä tiedoksi
majoritetsbeslutenemmistöpäätös
mandatperiodtoimikausi
meddelandeilmoitusasia
motförslagvastaehdotus
motionaloite
mötekokous
mötesdeltagarekokouksen osanottaja
mötesfunktionärkokoustoimitsija
möteshandlingarkokousasiakirjat
möteskallelsekokouskutsu
möteslokalkokouspaikka, kokoustila
mötesordförandekokouksen puheenjohtaja
mötesprotokollkokouspöytäkirja
mötessekreterarekokouksen sihteeri
namnuppropnimenhuuto
nomineringnimeäminen
nyvaltäydennysvaali
närvarolistaläsnäololista
närvarorättläsnäolo-oikeus
observatörtarkkailija
omröstningäänestys
omvaluudelleenvalinta
ordförandepuheenjohtaja
ordinarie ledamotvarsinainen jäsen
ordningsfrågajärjestyskysymys
percapsulambeslutper capsulam -päätös
personvalhenkilövalinta
pläderapuoltaa, puhua puolesta
presidiumpuheenjohtajisto
protokollpöytäkirja
protokollförarepöytäkirjanpitäjä
protokollfört beslutpöytäkirjaan merkitty päätös
protokollsanteckningpöytäkirjamerkintä
protokollsjusterarepöytäkirjantarkastaja
protokollsutdragpöytäkirjanote
relativ majoritetsuhteellinen enemmistö
remisslausuntokierros, lausuntopyyntö
remitteralähettää lausuntokierrokselle, pyytää lausuntoa
replikrepliikki
replikrättrepliikkioikeus
reservationeriävä mielipide
resolutionpäätöslauselma, julkilausuma
revisiontilintarkastus
revisionsberättelsetilintarkastuskertomus
revisortilintarkastaja
revisorssuppleantvaratilintarkastaja
räkenskapertilit
räkenskapsårtilivuosi
röstaäänestää
röstberättigadäänivaltainen
röstlängdvaaliluettelo
röstningäänestys
röstning genom handuppräckningkädennostoäänestys
röstning med fullmaktvaltakirjaäänestys
rösträknareääntenlaskija
rösträkningääntenlaskenta
rösträttäänioikeus
sakfrågaasiakysymys
sammankallandekoollekutsuja
sammanträdesarvodekokouspalkkio
sekreteraresihteeri
sluten voteringlippuäänestys
stadgarsäännöt
stadgeändringsääntöjenmuutos
styrelsehallitus, johtokunta
ställa sin plats till förfogandeluovuttaa paikkansa
ständig medlemainaisjäsen
suppleantvarajäsen
talarlistapuhujalista, puheenvuorolista
teckna föreningkirjoittaa yhdistyksen nimi
telefonmötepuhelinkokous
utnämnanimittää
utskickkokouspaperit, kokousmateriaali
utskottvaliokunta
utslagsröstratkaiseva ääni
valvaali; valinta
valberedningvaalivaliokunta
verksamhetsberättelsetoimintakertomus
verksamhetsplantoimintasuunnitelma
verksamhetsårtoimintavuosi, toimivuosi
vice ordförandevarapuheenjohtaja
vid lika röstetaljos äänet menevät tasan
voteringäänestys
yrka bifall till förslagetkannattaa ehdotusta, puoltaa ehdotusta
yrkandevaatimus, esitys
yttrandelausunto
yttranderättpuheoikeus
årsberättelsevuosikertomus
årsmötevuosikokous
årsredovisningvuosikertomus
ärendeasia
överläggningkeskustelu; pohdinta
övriga frågormuut asiat
övriga ärendenmuut asiat
övrigtmuut asiat


Uppdaterad 19 maaliskuuta 2014