• Huvudmeny

Julkishallinnon sanasto P-S

Ordlista över termer i offentlig förvaltning P-S

Margaretha Terner
SvenskaSuomeksi
patientnämndpotilaslautakunta
pensionärsrådeläkeläisneuvosto
personalchefhenkilöstöpäällikkö
personaldirektörhenkilöstöjohtaja
personalkonsulthenkilöstökonsultti
personal- och jämställdhetsutskotthenkilöstö- ja tasa-arvovaliokunta
personalstrateghenkilöstöstrategi
personalstrategisk avdelninghenkilöstöstrategiaosasto
personalutskotthenkilöstövaliokunta
planeringsavdelningsuunnitteluosasto
planeringsenhetsuunnitteluyksikkö
planeringssekreteraresuunnittelusihteeri
planeringsutskottsuunnitteluvaliokunta
policytoimintaperiaatteet, toimintalinja, menettelytavat; politiikka
presidieledamotpuheenjohtajiston jäsen
presidiumpuheenjohtajisto
- kommunfullmäktiges presidiumkunnanvaltuuston puheenjohtajisto
- kommunstyrelsens presidiumkunnanhallituksen puheenjohtajisto
processledningsgruppprosessijohtoryhmä
produktions- och personallandstingsrådtuotanto- ja henkilöstötoimen maakäräjäneuvos
projektchefhankepäällikkö, projektipäällikkö
projektledarehankkeen johtaja, hankkeen vetäjä, projektin johtaja, projektin vetäjä
recitresiitti, kertoelma
registratorkirjaaja
registraturkirjaamo
remisslausuntokierros, lausuntopyyntö
residensstadläänin pääkaupunki
resurshanteringresurssien hallinta
revisiontilintarkastus; tarkastus; tarkistus
- kommunrevision1. kunnan tilintarkastajat 2. kunnan tilintarkastustoimisto
- miljörevisionympäristötarkastus
- stadsrevision1. kaupungin tilintarkastajat 2. kaupungin tilintarkastustoimisto
revisionsberättelsetilintarkastuskertomus
revisionskontortilintarkastustoimisto
revisionsrapporttilintarkastusraportti
revisionsredogörelsetilintarkastuskertomus
revisionsreglementetilintarkastusohjesääntö
revisorreviisori
- lekmannarevisormaallikkoreviisori
riktlinjesuuntaviiva; ohje; pääpiirre, periaate
rotelhallintotoimi; osasto; jaosto
- finansrotelrahatoimi, finanssitoimi
- kultur- och fastighetsrotelkulttuuri- ja kiinteistötoimi
- skolrotelkoulutoimi
socialrotelsosiaalitoimi
- stadsbyggnads- och idrottsrotelkaupunginrakennus- ja liikuntatoimi
- stadsmiljörotelkaupunkiympäristötoimi
- trafik- och arbetsmarknadsrotelliikenne- ja työmarkkinatoimi
- ytterstadsrotelesikaupunkitoimi
- äldrerotelvanhustoimi
råd1. neuvos 2. neuvosto
- arkitekturrådarkkitehtuurineuvosto
- borgarrådkunnanneuvos
- handikapprådvammaisneuvosto
- hemvärnsrådkodinturvajoukkoneuvosto
- insynsrådvalvontaneuvosto
- invandrarrådmaahanmuuttajaneuvosto
- kommunalrådkunnanneuvos
- landstingsrådmaakäräjäneuvos
- länsrådlääninneuvos
- oppositionsrådopposition kunnanneuvos; opposition maakäräjäneuvos
- pensionärsrådeläkeläisneuvosto
- stadsmiljörådkaupunkiympäristöneuvosto
- ungdomsrådnuorisoneuvosto
rådet för funktionshindersfrågortoimintaesteasioiden neuvosto
rådssalistuntosali
samhälle1. yhdyskunta 2. yhteiskunta
samhällsbyggandeyhdyskuntarakentaminen
samhällsbyggnadsförvaltning1. yhdyskuntarakennushallinto, yhdyskuntarakennustoimi 2. yhdyskuntarakennusvirasto, yhdyskuntarakennustoimisto
samhällsbyggnadskontoryhdyskuntarakennustoimisto
samhällsbyggnadsnämndyhdyskuntarakennuslautakunta
samhällsplanering1. yhdyskuntasuunnittelu 2. yhteiskuntasuunnittelu
samhällsvägledareyhteisöohjaaja
samordnarekoordinoija, järjestelijä
- minoritetssamordnarevähemmistökoordinoija
- trafiksamordnareliikennekoordinoija
samordnare av minoritetsfrågorvähemmistöasioiden koordinoija
samverkansområdeyhteistoiminta-ala
samverkansorganyhteistoimintaelin
servicechefpalvelupäällikkö
serviceförvaltning1. palveluhallinto, palvelutoimi 2. palveluvirasto, palvelutoimisto
servicekontorpalvelutoimisto
servicenämndpalvelulautakunta
skolborgarrådkoulutoimen kunnanneuvos
skolrotelkoulutoimi
socialborgarrådsosiaalitoimen kunnanneuvos
socialförsäkringsutskottsosiaalivakuutusvaliokunta
socialförvaltning1. sosiaalihallinto, sosiaalitoimi 2. sosiaalivirasto, sosiaalitoimisto
socialnämndsosiaalilautakunta
social- och omsorgskontorsosiaali- ja erityishuoltotoimisto
social- och omsorgsnämndsosiaali- ja erityishuoltolautakunta
social resursförvaltning1. sosiaaliresurssihallinto, sosiaaliresurssitoimi 2. sosiaaliresurssivirasto, sosiaaliresurssitoimisto
socialrotelsosiaalitoimi
socialtjänstförvaltning1. sosiaalipalveluhallinto, sosiaalipalvelutoimi 2. sosiaalipalveluvirasto, sosiaalipalvelutoimisto
socialtjänstnämndsosiaalipalvelulautakunta
specialiststabasiantuntijahenkilöstö
språklagkielilaki
stabhenkilöstö, työntekijät, avustajakunta
- kommunikationsstabviestintähenkilöstö
- specialiststabasiantuntijahenkilöstö
stabschefhenkilöstöpäällikkö
stadsbyggnadsborgarrådkaupunginrakennustoimen kunnanneuvos
stadsbyggnadsförvaltning1. kaupunginrakennushallinto, kaupunginrakennustoimi 2. kaupunginrakennusvirasto, kaupunginrakennustoimisto
stadsbyggnadskontorkaupunginrakennustoimisto
stadsbyggnadsnämndkaupunginrakennuslautakunta
stadsbyggnads- och idrottsborgarrådkaupunginrakennus- ja liikuntatoimen kunnanneuvos
stadsbyggnads- och idrottsrotelkaupunginrakennus- ja liikuntatoimi
stadsdelsfullmäktigekaupunginosavaltuusto
stadsdelsförvaltningkaupunginosahallinto
stadsdelskontorkaupunginosatoimisto
stadsdelsnämndkaupunginosalautakunta
stadsdelsområdekaupunginosa-alue
stadsdirektörkaupunginjohtaja
stadskanslikaupunginkanslia
stadsledningsförvaltning1. kaupunginjohtohallinto, kaupunginjohtotoimi 2. kaupunginjohtovirasto, kaupunginjohtotoimisto
stadsledningskontorkaupunginjohtotoimisto
stadsmiljöborgarrådkaupunkiympäristötoimen kunnanneuvos
stadsmiljörotelkaupunkiympäristötoimi
stadsmiljörådkaupunkiympäristöneuvosto
stadsrevision1. kaupungin tilintarkastajat 2. kaupungin tilintarkastustoimisto
stadssekreterarekaupunginsihteeri
strategstrategi
- integrationsstrategkotouttamisstrategi, integrointistrategi
- kommunstrategkuntastrategi
- mångfaldsstrategmoninaisuusstrategi
- personalstrateghenkilöstöstrategi
styrelsehallitus, johtokunta; hallinto
- kommunstyrelsekunnanhallitus
- landstingsstyrelsemaakäräjähallitus
- länsstyrelselääninhallitus
styrelsen för vård och bildninghoito- ja sivistyshallitus
svenskt teckenspråkruotsalainen viittomakieli
Sveriges kommuner och landstingRuotsin kunnat ja maakäräjät
synpunkts- och klagomålstjänstmielipide- ja valituspalvelu


Uppdaterad 19 maaliskuuta 2014