• Huvudmeny

Julkishallinnon sanasto H-L

Ordlista över termer i offentlig förvaltning H-L

Margareta Terner
SvenskaSuomeksi
handikapprådvammaisneuvosto
handläggarekäsittelijä
hemvärnsrådkodinturvajoukkoneuvosto
- kretshemvärnsrådkodinturvajoukkojen piirineuvosto
hälso- och sjukvårdslandstingsrådterveyden- ja sairaanhoitotoimen maakäräjäneuvos
Högsta förvaltningsdomstolenKorkein hallinto-oikeus
idrottsförvaltning1. liikuntahallinto, liikuntatoimi 2. liikuntavirasto, liikuntatoimisto
idrottsnämndliikuntalautakunta
informationsenhettiedotusyksikkö
informatörtiedottaja
insynsrådvalvontaneuvosto
integrationsstrategkotouttamisstrategi, integrointistrategi
internationell enhetkansainvälisten asioiden yksikkö
intranätintranet
intraservicesisäiset palvelut
invandrarrådmaahanmuuttajaneuvosto
IT-avdelningIT-osasto
IT-direktörIT-johtaja
juridisk avdelninglainopillinen osasto
jämställdhet och mångfaldtasa-arvo ja moninaisuus
jämställdhetsutskotttasa-arvovaliokunta
kanslikanslia
- kommunfullmäktiges kanslikunnanvaltuuston kanslia
- kommunstyrelsens kanslikunnanhallituksen kanslia
- ledningskansli(kunnan)johdon kanslia
- stadskanslikaupunginkanslia
- valnämndens kanslivaalilautakunnan kanslia
kommittékomitea, toimikunta
- arvodeskommittépalkkiokomitea
- förslagskommittéaloitekomitea
kommunala rådet för funktionshindersfrågor, KRFkunnan toimintaesteasiain neuvosto
kommunalförbundkunnallisliitto
kommunalrådkunnanneuvos
kommunalt handikappråd, KHRkunnan vammaisneuvosto
kommunalt invandrarråd, KIRkunnan maahanmuuttajaneuvosto
kommunalt pensionärsråd, KPRkunnan eläkeläisneuvosto
kommundelschefkunnanosapäällikkö
kommundelsförvaltningkunnanosahallinto, kunnanosatoimi
kommundelskontorkunnanosatoimisto
kommundelsnämndkunnanosalautakunta
kommundirektörkunnanjohtaja
- biträdande kommundirektörapulaiskunnanjohtaja
kommunfullmäktigkunnanvaltuutettu, kunnanvaltuuston jäsen
kommunfullmäktigekunnanvaltuusto
kommunfullmäktiges kanslikunnanvaltuuston kanslia
kommunfullmäktiges presidiumkunnanvaltuuston puheenjohtajisto
kommunförbundkuntaliitto
kommunförvaltningkunnanhallinto
kommunikationsansvarigviestintävastaava
kommunikationschefviestintäpäällikkö
kommunikationsstabviestintähenkilöstö
kommuninvånarekuntalainen
kommunledningskontorkunnanjohtotoimisto
kommunrevision1. kunnan tilintarkastajat 2. kunnan tilintarkastustoimisto
kommunstrategkuntastrategi
kommunstyrelsekunnanhallitus
kommunstyrelseförvaltningkunnanhallituksen hallinto
kommunstyrelsens arbetsutskottkunnanhallituksen työvaliokunta
kommunstyrelsens kanslikunnanhallituksen kanslia
kommunstyrelsens presidiumkunnanhallituksen puheenjohtajisto
kommunvalkuntavaalit, kunnallisvaalit
kompetensförvaltning1. kompetenssihallinto, kompetenssitoimi 2. kompetenssivirasto, kompetenssitoimisto
kontortoimisto, konttori
- arbetslivskontortyöelämätoimisto
- exploateringskontormaarakennustoimisto
- fastighetskontorkiinteistötoimisto
- fritids- och naturkontorvapaa-aika- ja luonnonsuojelutoimisto
- kommundelskontorkunnanosatoimisto
- kommunledningskontorkunnanjohtotoimisto
- kretsloppskontorkiertokulkutoimisto
- kultur- och fritidskontorkulttuuri- ja vapaa-aikatoimisto
- medborgarkontorkansalaistoimisto
- miljökontorympäristötoimisto
- natur(vårds)kontorluonnonsuojelutoimisto
- revisionskontortilintarkastustoimisto
-samhällsbyggnadskontoryhdyskuntarakennustoimisto
- servicekontorpalvelutoimisto
- social- och omsorgskontorsosiaali- ja erityishuoltotoimisto
- stadsbyggnadskontorkaupunginrakennustoimisto
- stadsdelskontorkaupunginosatoimisto
- stadsledningskontorkaupunginjohtotoimisto
- trafikkontorliikennetoimisto
- utbildningskontorkoulutustoimisto
- äldre(omsorgs)kontorvanhus(tenhuolto)toimisto
kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknadlapsi-, nuoriso- ja työmarkkinatoimisto
kostansvarigruokahankinnoista vastaava, ravintohankinnoista vastaava
kretshemvärnsrådkodinturvajoukkojen piirineuvosto
kretsloppskontorkiertokulkutoimisto
krisledningsnämndkriisinjohtolautakunta
kulturförvaltning1. kulttuurihallinto, kulttuuritoimi 2. kulttuurivirasto, kulttuuritoimisto
kulturnämndkulttuurilautakunta
kultur- och fastighetsborgarrådkulttuuri- ja kiinteistötoimen kunnanneuvos
kultur- och fastighetsrotelkulttuuri- ja kiinteistötoimi
kultur- och fritidskontorkulttuuri- ja vapaa-aikatoimisto
kultur- och fritidsnämndkulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
kyrkofullmäktigekirkkovaltuusto
kyrkogårdsförvaltning1. hautausmaahallinto, hautausmaatoimi 2. hautausmaavirasto, hautausmaatoimisto
kyrkogårdsnämndhautausmaalautakunta
lag om nationella minoriteter och minoritetsspråklaki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä
lag om offentlig upphandling, LOUlaki julkisista hankinnoista, hankintalaki
landshövdingmaaherra
landstingsfullmäktigmaakäräjävaltuutettu, maakäräjävaltuuston jäsen
landstingsfullmäktigemaakäräjävaltuusto
landstingsrådmaakäräjäneuvos
- biträdande landstingsrådapulaismaakäräjäneuvos
- finanslandstingsrådrahatoimen maakäräjäneuvos, finanssitoimen maakäräjäneuvos
- forsknings- och äldrelandstingsrådtutkimus- ja vanhustoimen maakäräjäneuvos
- miljö- och skärgårdslandstingsrådympäristö- ja saaristotoimen maakäräjäneuvos
- oppositionslandstingsrådopposition maakäräjäneuvos
- produktions- och personallandstingsrådtuotanto- ja henkilöstötoimen maakäräjäneuvos
- trafiklandstingsrådliikennetoimen maakäräjäneuvos
landstingsrådsberedningmaakäräjäneuvosten valmistelukunta
landstingsstyrelsemaakäräjähallitus
landstingsvalmaakäräjävaalit
ledamotjäsen
- presidieledamotpuheenjohtajiston jäsen
ledning1. johto, johtaminen 2. johto, hallinto, johtajisto; esimiehet
ledningsgruppjohtoryhmä
ledningskansli(kunnan)johdon kanslia
lekmannarevisormaallikkotilintarkastaja
lokalförsörjningtoimitilahankinta
lokalförsörjningsförvaltning1. toimitilahankintahallinto, toimitilahankintatoimi 2. toimitilahankintavirasto, toimitilahankintatoimisto
lokalförsörjningskontortoimitilahankintatoimisto
lokalförsörjningsnämndtoimitilahankintalautakunta
lokalförvaltning1. paikallishallinto 2. kiinteistöhallinto, kiinteistötoimi 3. kiinteistövirasto, kiinteistötoimisto
länsrådlääninneuvos
länsstyrelselääninhallitus
länsöverdirektörlääninylijohtaja


Uppdaterad 19 maaliskuuta 2014