• Huvudmeny

Huoltoselvityssanasto

Vårdnadsutredningsordlista

Kieliviesti 4/2007, Margaretha Terner
SvenskaSuomeksi
barnets bästalapsen etu
begränsat umgängerajoitettu tapaaminen, rajoitettu tapaamisoikeus
belastningsregisterrasiterekisteri
besöksförbudlähestymiskielto
besöksförbudslaglähestymiskieltolaki
betänketidharkinta-aika
bevakat umgängevalvottu tapaaminen
boendeasuminen, asumismuoto, asukas
boendeutredningasumista koskeva selvitys
boförälderlähivanhempi
dagtidsumgängepäiväsaikainen tapaaminen
ensamförälderyksinhuoltaja
ensamstående förälderyksinhuoltaja
ensamstående med barnyksinhuoltaja
ensam vårdnadyksinhuoltajuus, yksinhuolto
ensam vårdnadshavareyksinhuoltaja
enskild vårdnadyksinhuoltajuus, yksinhuolto
faderskapsbekräftelseisyyden vahvistaminen
faderskapsbestämningisyyden määrittäminen
faderskapserkännandeisyyden tunnustaminen
faderskapsfastställelseisyyden vahvistaminen
faderskapsmålisyysjuttu
faderskapspresumtionisyysolettama
faderskapstalanisyyskanne
faderskapsuteslutningisyyden poissuljenta
faderskapsutredningisyysselvitys, isyyden selvittäminen
faktisk vårdnadtosiasiallinen huoltajuus, tosiasiallinen huolto
familjerådgivareperheneuvoja
familjerådgivningperheneuvonta
familjerättsbyråperheoikeustoimisto
familjerättssekreterareperheoikeussihteeri
familjevåldperheväkivalta
fastställande av faderskapisyyden vahvistaminen
fastställande av föräldraskapvanhemmuuden vahvistaminen
frånvarande förälderetävanhempi
förmyndareholhooja
förmynderskapholhous
förvaltareedunvalvoja
förvaltarskapedunvalvonta
föräldervanhempi
föräldraansvarvanhempien vastuu
föräldrabalken, FBvanhempainkaari
föräldraskapvanhemmuus
gemensamt vårdnadsansvaryhteinen huoltovastuu
gemensam vårdnadyhteishuoltajuus, yhteishuoltajuus,
god manuskottu mies
godmanskapuskotun miehen toimi
HaagkonventionenHaagin sopimus
hedersrelaterat våldkunniaan liittyvä väkivalta
hedersvåldkunniaväkivalta
hävande av faderskapisyyden kumoaminen
interimistiskt beslutväliaikaispäätös
interimistiskt förordnandeväliaikaismääräys
juridiskt ombudjuridinen avustaja
kontaktpersonyhteyshenkilö
kvarsittanderättoikeus jäädä asuntoon asumaan
kvinnohusnaistentalo, turvakoti
kvinnojournaispäivystys
kvinnomisshandelnaisten pahoinpitely
lag om besöksförbudlaki lähestymiskiellosta, lähestymiskieltolaki
medlaresovittelija
muntlig förberedelsesuullinen esikäsittely
obevakat umgängevalvomaton tapaaminen, valvomaton tapaamisoikeus
offentligt biträdejulkinen avustaja
olovligt bortförande av barnlapsen luvaton poisvieminen, lapsikaappaus
olovligt kvarhållande av barnlapsen luvaton palauttamatta jättäminen
ombudasiamies, edustaja
omhändertagande av barnlapsen huostaanotto
omsorghuolenpito
omvårdnadhuolenpito, hoito
parförhållandeparisuhde
parrelationsvåldparisuhdeväkivalta
potentiell farpotentiaalinen isä, mahdollinen isä
presumtiv fartodennäköinen isä
registrering av gemensam vårdnadyhteishuoltajuuden rekisteröinti
relationsvåldlähisuhdeväkivalta
rättsbiträdeoikeusavustaja
rättshjälpoikeusapu
rättshjälpsavgiftoikeusapumaksu
rättshjälpsbiträdeoikeusapuavustaja
rättshjälpskostnadoikeusapukustannus
rättshjälpslag, RHLoikeusapulaki
RättshjälpsmyndighetenOikeusapuvirasto
RättshjälpsnämndenOikeusapulautakunta
rättslig förälderjuridinen vanhempi
rättslig vårdnadjuridinen huoltajuus
rättsskyddoikeusturva
samarbetssamtalyhteistyökeskustelu
samboavopuoliso; avomies; avovaimo
samboförhållandeavoliitto
samförstånd mellan föräldrarnavanhempien vanhempien
samförståndslösningsopuratkaisu, sovintoratkaisu
samlevnadskonfliktyhteiselämän konflikti
sammanboende föräldraryhdessä asuvat vanhemmat
sekretesslag, SekrLsalassapitolaki
separationero, eroaminen, erillään asuminen
separeramuuttaa erilleen, erota
sexuellt övergreppseksuaalinen väkivalta
skilsmässaero, avioero
skyddat boendeturva-asuminen; turva-asunto
socialnämndens prövningsosiaalilautakunnan harkinta
socialtjänstsosiaalipalvelu; sosiaalipalveluviranomainen
socialtjänstlag, SoLsosiaalipalvelulaki
särboende föräldrarerillään asuvat vanhemmat
särkullsbarnpuolison lapsi, partnerin lapsi, toisen vanhemman lapsi
särlevnadsintygtodistus erillään asumisesta
särskilt förordnad vårdnadshavareerityisesti määrätty huoltaja
talan om boendeasumista koskeva kanne
talan om umgängesrätttapaamisoikeutta koskeva kanne
talan om vårdnadhuoltajuutta koskeva kanne
trakasserikiusaaminen, häirintä
umgängetapaaminen, tapaamisoikeus
umgängesavtaltapaamissopimus
umgängesberättigad föräldertapaamiseen oikeutettu vanhempi
umgängesförälderetävanhempi
umgängesplatstapaamispaikka
umgängesprocesstapaamisoikeutta koskeva oikeudenkäynti
umgängesrätttapaamisoikeus
umgängessabotagetapaamisen sabotoiminen
umgängestillfälletapaamiskerta
umgängesutredningtapaamisoikeutta koskeva selvitys
umgängesöverenskommelsetapaamisoikeutta koskeva sopimus
underhållelatus
underhållsbidragelatusapu
underhållsskyldigelatusvelvollinen
underhållsskyldighetelatusvelvollisuus
underhållsstödelatustuki
upplösning av gemensam vårdnadyhteishuollon purkaminen
upplösning av samboförhållandeavoparisuhteen purkaminen
utfyllnadsbidragtäydennysavustus
utpekad faderisäksi väitetty
utvidgat besöksförbudlaajennettu lähestymiskielto
utökat umgängelaajennettu tapaamisoikeus
utövande av gemensam vårdnadyhteishuollon toteuttaminen
vitesföreläggandeuhkasakkomääräys
vård av barnlapsen hoito, huolenpito lapsesta
vårdnadhuolto, huoltajuus
vårdnad om barnlapsen huolto
vårdnadsansvarhuoltovastuu
vårdnadsavgörandehuoltopäätös
vårdnadsavtalhuoltosopimus, huoltajuussopimus
vårdnadshavarehuoltaja
vårdnadskonflikthuoltokiista, huoltoriita
vårdnadslagstiftninghuoltoa koskeva lainsäädäntö
vårdnadsprocesshuolto-oikeudenkäynti
vårdnadstvisthuoltoriita, huoltokiista
vårdnadsutredarehuoltoselvityksen tekijä
vårdnadsutredninghuoltoselvitys
vårdnadsärendehuoltoasia
vårdnadsöverenskommelsehuoltoa koskeva sopimus
vårdnadsöverflyttninghuoltajuuden siirtäminen, huollon siirtäminen
växelvist boendevuoroasuminen
äktenskapsbalken, ÄktBavioliittokaari
äktenskapsskillnadavioero
överflyttning av vårdnadenhuoltajuuden siirtäminen, huollon siirtäminen
överförmyndareyliholhooja
överförmyndarnämndyliholhouslautakunta
övergrepp mot barnlapseen kohdistuva väkivalta
överträdelse av besöksförbudlähestymiskiellon lähestymiskiellon
Uppdaterad 19 maaliskuuta 2014