• Huvudmeny

Om fackspråk och terminologi

Fackspråk är det språk vi använder när vi talar med varandra om ett specifikt ämnesområde som vi sinsemellan känner till. Det mest centrala i fackspråket är de särskilda ord och uttryck som ingår, termerna.

Varje term står för en särskild innebörd, ett begrepp. Ibland kan man behöva beskriva begreppet med hjälp av en definition.

En samling av termer inom ett ämnesområde kallas ibland för områdets terminologi, till exempel medicinsk terminologi, handarbetets terminologi.

Frågor om fackspråk och terminologi


Åsa Holmér
Telefon: 073-558 60 66

Karin Webjörn
Telefon: 073-558 60 99

E-post: terminologi@isof.se

Öppettider under jul och nyår 2020/2021

Den 22 december 2020–7 januari 2021 håller rådgivningen stängt.

Vad är fackspråk för språk?

Fackspråk är det språk vi använder när vi kommunicerar med varandra om ett särskilt ämnesområde. Hit hör alla språk som vi dels behöver för vårt yrkesutövande, dels använder inom specialiserade fritidssysselsättningar och intresseområden. Det handlar om allt från juridik, medicin, musikvetenskap och teknik till handarbete, sport och matlagning.

Läs mer om fackspråk

Fackspråk och allmänspråk

Det talas ofta om ”det svenska språket”, som om det vore ett enda och enhetligt språk. Men stora och samhällsbärande språk som svenska är egentligen uppbyggda av många olika, mindre ”språk i språket”. Det finns till exempel olika slags fackspråk, och de skiljer sig mer eller mindre från det vi brukar kalla allmänspråket. Allmänspråket omfattar, förenklat sett, de ord och uttryck som merparten av oss talare av ett språk kommer i kontakt med. Både ord som vi själva använder i vardagen och sådana som vi bara känner igen.


Fackspråk beskriver och förmedlar kunskap

Varje ämnesområde inbegriper en massa kunskap. Den kunskapen vill vi som arbetar inom ämnesområdet – eller vi som helt enkelt bara är intresserade – kunna kommunicera med varandra om. Det är det som är fackspråk. På ett djupare plan handlar fackspråk alltså inte bara om termer och begrepp. Det handlar också om att beskriva och förmedla den kunskap och de färdigheter som människor genom historien har utvecklat inom ett specialiserat ämnesområde.

 

Fackspråk liknar gruppspråk

Fackspråk bidrar till att skapa samhörighet mellan oss som ingår i den grupp som använder fackspråket och till att avgränsa gruppen utåt. På så vis liknar fackspråk andra gruppspråk. Men medan ett gruppspråk som ungdomsspråk kan signalera avståndstagande från vuxenvärlden, signalerar fackspråk snarare auktoritet. Fackspråket fungerar alltså både för att effektivisera kommunikation om vissa ämnen och för att skapa och upprätthålla fackexperterna som grupp. Därför riskerar fackspråk i vissa sammanhang att också vara exkluderande.

Vad är termer för ord?

En term är ett ord eller uttryck som genom tradition eller överenskommelse används inom ett speciellt ämnesområde i en avgränsad betydelse. Den betydelsen är ibland inte känd utanför området och kan därför behöva förklaras.

Läs mer om termer

Vissa termer "syns", andra inte

Vissa termer skiljer sig så tydligt från ord i allmänspråket att det ”syns” att de är termer. Ord som antibiotikaprofylax och aritmetiskt medelvärde uppfattar de flesta av oss direkt som termer. Andra termer är ord från allmänspråket som i ett specifikt fackspråkligt sammanhang har fått en insnävad användning. Ett sådant exempel är besök. I allmänspråket används besök om en tillfällig vistelse hos någon, men inom hälso- och sjukvården står det för ett möte som en patient och en läkare har om ett visst hälsoproblem.


När termer används i allmänspråket

Många termer stannar inom den snävare gruppen av specialister. Men en del vandrar över till allmänspråket, bland annat via massmedier, reklam och populärvetenskaplig litteratur. Längs vägen tappar de ofta den specialiserade betydelse de har i experternas värld och får en mer allmän betydelse. I allmänspråket innebär till exempel trauma svår psykisk påfrestning, ofta som en följd av chock, sorg eller dylikt. Men den medicinska betydelsen är ’fysisk eller psykisk skada som uppkommer till följd av yttre orsaker’. Här står trauma alltså även för fysiska skador, allt från en stukad fot till livshotande skador efter en svår trafikolycka.


Stilskillnader inom fackspråk

Det finns också stilistiska skillnader inom ett och samma fackspråk. Som fackexperter utvecklar vi ofta vardagliga sätt att tala om delar av vår verksamhet, med slangord och förkortningar – en jargong. I mer formella texter använder vi hellre skriftspråksanpassade, etablerade uttryck och överenskomna termer. I samtal eller skriftlig kommunikation med icke-experter väljer vi inte sällan mer pedagogiska uttryck. Det som kirurger sinsemellan kallar för appendicit, eller app (som jargongord), beskriver de i kontakt med patienterna som blindtarmsinflammation.

Vad är skillnaden mellan term och begrepp?

Termen är det språkliga uttrycket, medan begreppet är det vi menar när vi använder termen. En terminolog frågar sig alltid: Vad är det för begrepp som ligger bakom termen? Vilken term använder du om den här företeelsen?

Läs mer om skillnaden mellan termer och begrepp

Ofta förstår vi varandra genom kontexten, men i vissa sammanhang kan kommunikationsproblem uppstå som grundar sig i begreppsförvirring. Det är då det kan vara relevant att skilja vad som är en term från vad som är begreppet bakom termen.


Det händer att vi använder samma term om olika begrepp utan att riktigt vara medvetna om det:

Termen boende kan användas om bland annat
1. den (tillfälliga) bostad som man bor i,
2. den person som bor i bostaden,
3. den organisatoriskt enhet inom socialtjänsten som tillhandahåller tillfälliga bostäder.

Många gånger använder vi flera termer, det vill säga synonymer, om samma begrepp:


Ofta används termen blankett för någon form av ansökan, medan formulär exempelvis används för enkäter. Men termerna står egentligen för samma begrepp: 'dokument med förbestämda fält som är avsedda att fyllas i med olika uppgifter'.

Ibland används ordet begrepp synonymt med ordet term. Men i terminologilärans fackspråk är begrepp och term helt olika begrepp. Solklart, eller hur!


Det begrepp som beskrivs med definitionen ’tvåhjuligt motorlöst fordon som framförs genom trampning av pedaler’ benämns med termen cykel på svenska, termen bicyclette på franska och termen sihkkel på nordsamiska.

Här kan du läsa mer om terminologilära.

Uppdaterad 21 december 2020