• Huvudmeny

Språkrådsdagen 2008

Här finns dokumentation från Språkrådsdagen på Norra Latin i Stockholm den 8 maj 2008. Konferensen anordnades av Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen och hade 300 deltagare.

Föredragen i korthet

Den nya språklagen

Olle Josephson, chef för Språkrådet, presenterade förslaget till ny språklag om svenska som huvudspråk i ett mångspråkigt Sverige. Han förutspådde att riksdagen kommer att godkänna förslaget som kan träda i kraft den 1 juli 2009. Olle Josephson såg dock en del svaga punkter i svensk språkpolitik: rätten till modersmål blir lagfäst men i praktiken inte så väl tillgodosedd, och det kan också vara ett problem att lagen är en ramlag utan sanktioner. Avgörande för språkpolitikens framgång är därför den allmänna språkpolitiska opinionen och folkbildningsarbetet.

Den resonerande texten sitter trångt

Jan Svensson, professor i svenska i Lund, visade hur den resonerande texten, som väger för och emot och präglas av sammanhang och överblick, blir allt ovanligare bland den mängd texter vi möter i dag. Den kan förekomma på bloggar, men bloggar kan också innehålla helt andra texter. Det är en förlust för demokratin om vi inte har tillgång till så kallade diskursiva texter, d.v.s. texter med stort utrymme för resonemang och sakliga överväganden.

Engelskan kommer att ta över

Björn Melander, professor i svenska i Uppsala, var pessimistisk om svenskans möjligheter att hävda sig som vetenskapsspråk. Inom kultur, politik och arbetsliv kommer svenskan fortsatt att hävda sig vid sidan av engelskan, trodde Melander. Men hans undersökningar av universitetens språkval visade att svenskan som vetenskapligt skriftspråk är på väg att försvinna i många ämnen.

Skumlästa tidningar och djuplästa webbplatser

Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap i Lund, vände sig mot enkla sanningar om hur folk läser grafik, bilder och texter. Det finns olika typer av läsare som läser med olika syften. Ett allmänt forskningsresultatet är dock att tidningsläsaren gärna skummar över hela tidningsupplaget, hoppar mellan olika rubriker, bilder, grafiska illustrationer och textsnuttar för att småningom kanske läsa en hel artikel. Den typiska webbplatsläsaren läser bara ingångssidan, väljer en länk därifrån och läser hela den texten.

Både mer och mindre dialekt

Margareta Svahn, forskningschef på dialektavdelningen vid Institutet för språk och folkminnen, redovisade ny forskning om dialekterna i dag. De mycket lokala, ”genuina” dialekterna har så gott som försvunnit med den generation som är född efter 1980. Men samtidigt talar allt färre en helt neutral standardsvenska. Dagens svenskar växlar mellan regional dialekt och ett regionalt, lätt dialektfärgat standardspråk. Mycket talar för att detta regionala talspråk befäster sin ställning de närmaste årtiondena.

Prisutdelningarna

Erik Wellanders pris till Jan Einarsson

Stiftelsen Erik Wellanders fond delar varje år ut ett pris för framstående forskning inom språkvårdens område. För år 2008 gick det till professorn i nordiska språk vid Lunds universitet och Växjö universitet, Jan Einarsson. Motiveringen löd: ”Jan Einarsson har under ett långt forskarliv genomfört stora och betydelsefulla undersökningar av samtida svenska: vardagens talspråk, skolbarns språkliga villkor, könsskillnader i språkbruk och attityder till språk. Han har därmed tillfört svensk språkvård kunskaper som i hög grad förbättrat dess möjligheter att utföra ett meningsfullt arbete.

Jan Einarsson har gjort sig känd för boken God morgon, pojkar och flickor (1984) som är en klassisk undersökning av språkliga rättigheter och könsroller i svenska klassrum. Boken Barns språkliga dagar (2000) är en pionjärundersökning av vad lågstadiebarn gör med språket på skolgården, i klassrummet, på fritids och hemma en vanlig dag. Einarsson har också skrivit en mycket använd lärobok i språksociologi (2004) och i många år lett en forskarskola om svenskundervisningen i skolan. Priset delades ut av ordföranden i Erik Wellanders fond, professor Mats Thelander.

Klarspråkskristallen till Försäkringskassan

Klarspråkskristallen – priset för ett enkelt och begripligt myndighetsspråk – instiftades av Klarspråksgruppen i Regeringskansliet 1998 och delas numera ut en gång om året av Språkrådet. Klarspråkskristallen 2008 gick till Försäkringskassan för dess arbete med beslutstexter, ett centralt textslag i kommunikationen mellan myndigheter och medborgare. Juryns motivering lyder: ”Det nära och prestigelösa samarbetet mellan jurister och språkvårdare är föredömligt och har lett fram till pedagogiska och genomtänkta riktlinjer. De ger en bra grund för det fortsatta arbetet med Försäkringskassans beslut.

I juryn för Klarspråkskristallen 2008 ingick Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand, ordförande, journalisten Barbro Hedwall, Dagens Nyheter, f. ämnesrådet Barbro Ehrenberg Sundin, Språkrådets klarspråksnämnd, professor Björn Melander, Uppsala, och författaren Daniel Sjölin, Stockholm. Priset delades ut av justitieminister Beatrice Ask. 


Uppdaterad 24 mars 2014