• Huvudmeny

Projektarkiv

Här finner du information om några större projekt som avslutats eller är vilande.

Dialektutjämning i Västsverige

Riksbankens Jubileumsfond beviljade 2006 forskningsmedel till detta projekt under tre år.

Få människor talar traditionell dialekt i Sverige idag. Under 1900-talets senare hälft har dialekterna utjämnats och på flera håll verkar regionala varianter utvecklas. I Västsverige är situationen speciell med påverkan både från standardsvenska och göteborgska. Därför var projektets syfte att undersöka språkförändring i ett område som innefattar Göteborg, de närliggande regioncentren Uddevalla, Trollhättan, Borås, småstaden Skara lite längre bort samt en del mindre orter och landsbygd mellan dessa städer.

Frågor

Frågor vi ställde var: 

  • Hur såg dialekterna ut ca 1950?
  • Hur har de förändrats?
  • Hur långt har göteborgskan spridits?
  • I hur hög grad lever gamla dialektdrag kvar idag?
  • Är det övervägande standardsvenska eller göteborgska som tar över?
  • Kan man se tendenser till västsvensk regionalisering?
  • Kan dialektanvändning knytas till lokal eller regional identitet?

De traditionella dialekterna undersöktes via äldre arkivinspelningar, dagens dialekter dokumenterades i nyinspelningar. Analysen inriktades främst mot fonologisk, lexikal och prosodisk nivå. Med samtalsanalytisk metod ville vi också förnya det sociodialektologiska perspektivet och undersöka när och hur dialektdrag används i samtal och vilken funktion dessa har.

Vi analyserade språkförändringarna med ett språkexternt perspektiv där samhällelig förändring som urbanisering, mobilitet, industriexpansion, infrastruktur och utbildningsmöjligheter kopplades till språklig variation. 

Läs mer

Publikation: Dialektutjämning i Västsverige

Läromedel i svenska som andraspråk

Inom myndigheten har det skapats ett kortfattat läromedel i svenska som andraspråk, Svenska från olika håll, som finns publicerat på vår webbplats. Den huvudsakliga målgruppen är vuxna elever på Sfi (Svenska för invandrare) eller motsvarande, men läromedlet kan användas inom hela svenskämnet.

Svenska från olika håll fokuserar på språklig variation i svenskan. Avsnittet om dialekter är det mest omfattande. Det innehåller en genomgång av svenskans dialektområden som illustreras med ljudexempel i form av nya inspelningar av stadsmål. I dialektavsnittet förklaras också begrepp som dialekt, standardspråk och svenska på mångspråkig grund.

Läromedlet innehåller även avsnitt om språkets olika stilnivåer, de nationella minoritetsspråken, flerspråkighet och parallellspråkighet. Här finns också ett avsnitt om personnamn i Sverige, där bl.a. det viktigaste i namnlagen tas upp, och ett avsnitt om ortnamn.

Materialet kompletteras med instuderingsfrågor.

Läromedlet finns översatt till arabiska och kan eventuellt komma att översättas till fler språk i framtiden.

Läs mer

Webbläromedel: Svenska från olika håll

Ordbok över Sveriges dialekter (OSD)

Projektet OSD startade 1954. Tanken var då att OSD skulle ersätta den senast utkomna dialektordboken, Svenskt-dialektlexikon. Ordbok öfver Svenska allmoge-målet av Johan Ernst Rietz, från 1862-1867.

För att OSD skulle kunna skrivas krävdes att en samling av dialektord byggdes upp, som ordboken skulle baseras på. Detta arbete tog avsevärd tid, eftersom det var viktigt att samlingen hade både stor geografisk täckning och ämnesmässig bredd.

Sju miljoner belägg

För närvarande innehåller samlingen drygt sju miljoner belägg. Dessutom krävdes att den var noggrant sorterad. Arbetet med denna sortering är ännu inte färdigt, utan pågår kontinuerligt för att sökningar ska kunna göras snabbare och enklare.

OSD:s samlingar är tillgängliga för alla. Man kan ta del av samlingarna genom att besöka oss och beställa fram material.

Tre häften har publicerats. Det tredje häftet, som kom ut 2000, avslutas med substantivet back 'trälåda med låga kanter' m.m. Att publicera fler häften av Ordbok över Sveriges dialekter (OSD) är i nuläget inte aktuellt.


Uppdaterad 26 augusti 2019

Läs mer

Läs artikeln Götamåls-r på 2000-talet. Några tendenserPDF (pdf, 64.8 kB) av Margareta Svahn som var en av dem som arbetade med projektet Dialektutjämning i Västsverige.