• Huvudmeny

Uppland, Täby

Inspelat 1962
KI: Kvinnlig informant, född 1879 (83 år)
Int1 & Int2: Intervjuare

Int1: berätta om hur de var att fara in till till stan me mjöLk
KI: jaa / ja va (ju) ja va åpp å mjöLka först så ja skulle ha mårrånmjöLken me å sen / jöra i
årning alltihopa å så / åka iveg
Int1: me hur många hästar
KI: ja me en hest / å fjedervang (’vagn vars överrede vilar på fjädrar’)
Int2: var de samma hest såm var din hest då eller böt du hestar
MI: nää då / men ja tog den som va best förståss å köra såm inte va så rädd
Int1: ((skratt)) jaa
KI: jadå / å ibLann hade (..) Arvid då hölasse me sä å då föLjdes vi åt
Int1: ha (..) jaha
Int2: va de på Hötårjet ni stog
KI: jaa
Int1: jaha
KI: inte me hö inte
Int2: inte me hö inte
KI: näej
Int2: nähä
KI: de stog dåm här på Sveavegen där hade råm ett (..) hötårj
Int2: jaha / men sen då / när du kom in då / då då då tjö- stog spände ni
KI: vi behövde inte ta ifrån hest’n vi feck ha hest’n kvar på tårje
Int2: jaså
KI: jaa
Int1: ha
KI: på senare tid nä ja körde sta (’iväg’) me grönsaker å senare (nä) vi körde mjöLken te Teby / då feck man ente ha hest’n på stalle för då körde man åpp till en åkare å stellde hest’n där å feck betaLa för den
Int1: jaha
Int2: jasså
KI: men då hade ja vangen full åv påtatis å så bonnböner å å så ärtseckar två stycken en-
Int2: ärtseckar åckså
KI: ärter åckså / en seck ärter / en seck bonnböner
(..)
Int2: va de som eh- åt dom dom som släpä- gröna ärter då me skidorna (runt) eller
KI: jaa de dugde varsomhelst bara di va färska
Int2: jaså
KI: jadå
Int2: jaha
KI: men vi hadde mycke mycke fina gröna ärter / köpte vi enkåm (’särskilt, för sig’) / stensärter
Int2: jaså
KI: jaa
Int2: jaha
KI: va stensärter
Int2: a ja de va ju lite mera eh (---)
KI: a / va lettspritade å så va di stora å fina
Int2: jaha
Int1: å dom kunde se på vegen va fru Eriksson hade åkt nånstans
KI: ja bara för att ja sprita bonnbönor å kasta bö- bönschkaLena på vegen (..) fö dåm la ja ju
inte i vangen de kunn ja ju inte ha me te stan nä ja hade en hel seck böner så
Int2: mm
KI: kunne ja inte kasta skrote i vangen utan de langa ja vartetter ja sprita så sått (’satte’) ja eh tömmarna på armen å så (..) sprita ja å kasta

Läs mer

Läs mer om våra inspelningar och transkriptioner och de specialtecken och symboler som används:

Om våra inspelningar och transkriptionerPDF (pdf, 179.6 kB)