• Huvudmeny

Uppland, Norrby

Inspelat 1959
KI: Kvinnlig informant, född 1886 (73 år)
Int1 & Int2: Intervjuare

KI: han jord sängar å å drog övve- me tjäLken övver Nårrbeckskogen åm vintranen te te marken (’marknaden’) då se te vintermarken
Int 1: nää
KI: mä sånna där
Int1: å sålde
KI: ja å sålde / sängar å å stoLar å
Int1: nää
KI: joo då
Int 1: jaså
KI: å drog då på n dä stora tjäLken
Int1: ja
KI: ja den ha vi då kvar än i da
Int2: han jorde inte laggkärl inte
KI: näij / näij de jord an inte
Int1: va de fLera som jorde sängar å stolar å sådär
KI: jaa / en såm hette Kal Andersån hänne (’här’) å gubbän Kal Andersån
Int1: ja
KI: (---) han jorde å
Int1: jaha
KI: han va snickare å hadd hyvelbänken inne i värkstan dänne (’där’)
Int1: jaha
KI: ((skratt)) men han hadd då värksta te vara i han men de hadd int pappa int
Int1: utan han höll till här i (i köket)
KI: han höll till här han
Int1: jaså
KI: å då hadd han en litn lampa en en litn- då hadd han en ställning såm han hadd åppsätt i take då / me en pLatta på / å då hadd han en sånn dä litn lampa den ka- en sån där en har kansje Erik ((=Int2)) sitt / såm bara är liksåm så här kupu (’kupig’) å så en litn smal veke i-na
Int2: jaha en sån där mässingslampa
KI: jaa mässingslampa
Int2: ja de har ja sett
KI: en sånn en hadd an å å höll på snickra före (’framför’)
Int1: nä
Int2: inge gLas över eller nån(ting)
KI: näij
Int2: utan de va bara lågan jämt
KI: tok näij / ja bara lågan
Int1: ja / lyste den nå bra då
KI: njaå int lyste an väl nå bra int
Int1: nähä
KI: men e jeck ändå
Int2: fick jö grovjöra på kvällane
KI: jaa
Int2: när de inte va så noga å
KI: ja / han kåta (’täljde’) trä- han kåta träsjedar då på kvellane / mycke
Int1: jorde han
KI: jaa / de jorde han å slevar å
Int1: jaså
KI: slevar har vi då kvar än såm han ha jort
Int1: jaa
KI: men dåm va riktet ihoptimra dåm / så de va då inte gåle (’gott, lätt’) te te röra i nånn panna me dåm int
Int2: ((skratt)) jaså
KI: nää oj oj åj / dåm va så tjåcka å så kLumpu(g)a så
Int1: var dom
KI: han villa att de sku bi startt (’starkt’) se
Int1: jaa
KI: jaa
Int1: jaha
KI: så de så
Int2: sålde han såna på marken (’marknaden’) å
KI: ja (---) kåmmer-nt ihåg hur-e va me de men nog kan de hitt på hända (’råka hända’) allti
Int1: ja
KI: fast ja- för ja va fäll för litn då när han drog te stan me de där
Int1: jaa
KI: ja kåmmer ihåg hur an drog över Nårrbeckskogen
Int1: jaså
KI: de dä sängane / en sånn där säng ha vi kvar å såm står på tjällarbo’n än i da

Läs mer

Läs mer om våra inspelningar och transkriptioner och de specialtecken och symboler som används:

Om våra inspelningar och transkriptionerPDF (pdf, 179.6 kB)