• Huvudmeny

Uppland, Gräsö

Inspelat 1971
Int1 & Int2: Intervjuare
MI: Manlig informant född 1904 (67 år)

Int1: har du varit me å göra lövskärer
MI: jaa-rå / de va gubbpen hemme eh her i smi’an (’smedjan’) eh såm var far åt gubbpen her han han smedt (’smed = smidde’) me han / eh jord-eh ja va me å pusta (’blåste med blåsbälg’) ibLand ja åht-n ja vet tillfell’n å å åh när han skulle ha de varmt då se å / stog å ((skratt)) nihkka (’vickade’) me pu- pustn (’blåsbälgen, smedjepusten’) åt-n då se (..) å han smedt / tog å utav gamLa liar
Int1: mm
MI: smed av dåm
Int2: aha var fick man liarna ifrån då
MI: liarna dåm eh dåm tjöpte dåm i affärerna men förut så då då lengre tibaka beretta dåm
gamLa då smedt dåm liarna i gårdarnä
Int1: mhm (..) här på Gräsö
MI: jaa-rå / de smedts her me / de va- fanns eh eh såna här smedter såm for å smedt här
Int1: jaså
MI: jaa
Int2: va hette dom
MI: jaa de va- (..) ja kåmmer-nt ihåg ja men- men de va en såm dåm taLa åm (..) jo han
hette Fa- Faste’n ve Klåckaboda han smedt nog liär i första hand för / han for
irunt i gårdarna å smedt
Int1: i dom olika smierna
MI: jaa han for eh smed i bonnsmiur (’bondsmedjor’)
Int1: mhm
MI: dåm kunde anlita en sån där smed ve en gård å kunde ha-nn (’ha honom’) en två tre vehkkur å å utrehtta all- allt smidte (va)
Int1: mhm
MI: han for ur fLera gårdar då se unna för unna (’undan för undan’) (..) likaså va’re me skomakare å å å skreddtare å
Int1: mm
MI: å fLera vehkkur på ett ställe / ibLand i gårdar så kunde de ju vara fLera hantvärkare på en gång på ((skratt)) såm va i fLera vehkkur
Int2: jaså / bodde dåm där då
MI: jaa / jaa dom- / nä dåm ha- näj dåm dåm hadde sina stelldn (’ställen’) her / i eh såm her i Söderboda hadd- eh höll Söderbodabynn e-e- husrumm / å så hadde dåm lite mahrk / så att dåm kunde föda en ko en skomakare / å så jick han irunt i bynn å
skomakrä (’lagade, tillverkade skor’)
Int1: mm
MI: å så var-e me skreddtare å (..) å likaså hadde dåm båsmän / för att dåm skulle slippa jöra värn- eller såm jorde värnpLihktn då fö-råm å / de hadde dåm åckså ett stell- stelle åt de- de / båsmanstelle

Läs mer

Läs mer om våra inspelningar och transkriptioner och de specialtecken och symboler som används:

Om våra inspelningar och transkriptionerPDF (pdf, 179.6 kB)