• Huvudmeny

Närke, Lerbäck socken

Inspelat 1952
MI: Manlig informant född 1865 (87 år)
Int: Intervjuare

Om tröskning förr i tiden

MI: män de minns ja åckså när di inte hade di där maschinerä / håldes um môrna / då va de te gå ôpp ve (..) ve fyra fämtin de sekä / å sen fäck di hålla på å gå te kLåckä nie innän di feck frukest / me slagera / bLann va de två på logen såm slo å ibLann då va de tre / män de va ett e (..) ett tjinkit arbete de innä n vart vaner för (..) di såm va ovanä di feck sä n släng utå kLubba på armen si se der
Int: ((skrattar))
MI: de va- de ve- va n tvungen te ha n sväng på (..) på arma / se dän dere kLumpen kåm ifrån arma hälse (..) kun en ha slajje å se arma / fö’Le va te slå te / då bredde di ut seä (..) på logägôLvet / nekerä
Int: mm
MI: för vi feck inte läggä dôm hursôm hälst inte / för di feck inte läggä allä acksa åt ett ställe sô de kåm ner på (..) på b- pLankä (..) fö’Le ha di slai sönne kornä
Int: mm
MI: utän de la di skaföttes / å så va de te dunka på / sen rystä di de dä / å en deler (..) di hade ingä vanner / utän di feck eh hösä ihop rô- rôgen i en hög å sen feck di ha (..) en stoL te sitta på å senn e- (..) e skopä / å sen slängä iveg rôgen se der / för an- agnerä di for ner ännä ijämte’Lôm / män rôgen an for e styck ifrån dôm / på de vise då feck vi ränsä rôgen på dän tin

Översättning
MI: Men det minns jag också, när de inte hade de där maskinerna, hölls om morgnarna. Då var det till att gå upp vid… vid fyra, femtiden, det är säkert. Och sedan fick de hålla på och gå till klockan nio innan de fick frukost, med slagorna. Ibland var det två på logen som slog och ibland då var det tre. Men det var ett… ett kinkigt arbete det, innan man blev van för… de som var ovana de fick sig en släng utav klubban på armen så där. Det var… det var… var man tvungen att ha en sväng på, på armarna, så den där klumpen kom ifrån armarna, annars så kunde man ha slagit av sig armarna, för det var till att slå till… Då bredde de ut säden på loggolvet, kärvarna.
Int: Mm.
I: För vi fick inte lägga dem hur som helst, inte. För de fick inte lägga alla axen åt ett ställe, så att det kom ner på… på plankorna för då hade de slagit sönder kornen.
Int: Mm.
MI: Utan det la de skavfötters. Och så var det till att dunka på. Sedan ristade de det där. Och en del de hade inga vannor, utan de fick ösa ihop rågen i en hög och sedan fick de ha en stol att sitta på och sedan en skopa; och sedan slänga iväg rågen så där, för agnarna de for ner ända i jämte dem, men rågen den for ett stycke ifrån dem. På det där viset det fick vi rensa rågen på den tiden. 

Läs mer

Läs mer om våra inspelningar och transkriptioner och de specialtecken och symboler som används:

Om våra inspelningar och transkriptionerPDF (pdf, 179.6 kB)