• Huvudmeny

Gotland

Fårö

Transkription

De ska ja tala om a histåoriå om ain … ja talar inte om va di haitår, för … som … Ja hade vare ste o kasta net an kveld o kåm i land neire bi strand där de laopte ett kvinnfålk me … ja, de skodde vel vara någå sårts klåbbo, men de sag eot som an kepp me krycka neirat, å laop jer neire pa reombe. Å s(å) segd(e) ja: Hart deo tappa någå eller va laoport deo jer ytter. Ja visste inte vaim de var da, men nå vait ja vaim de je. Jåo, ha hade kommi bort någå bållar. Ja, heordana jär di, segde ja. Jåo, di var veita. Jaha, segde ja. Så kom e jost en teo trei pinnsvein laopandes där. Ja, jär di veita, da har pinnsveine jeite opp dom, för de tråo(å) di att de je hynsägg, seggde jag. De gick kellingge pa, så ha sette si i bilen o akte haim.

Översättning

Det ska jag tala om en historia om en … jag talar inte om vad de heter, för … som … Jag hade varit iväg och kastat nät en kväll och kom i land nere vid strand där det gick ett kvinnfolk med … ja, det skulle väl vara någon sorts klubba, men det såg ut som en käpp med kryckan neråt, och gick här nere på den öppna platsen. Och så sa jag: Har du tappat något eller vad går du här efter. Jag visste inte vem det var då, men nu vet jag vem det är. Jo, hon hade kommit bort några bollar. Ja, hurdana är de, sa jag. Jo, de var vita. Jaha, sa jag. Så kom det just en två tre igelkottar gående där. Ja, är de vita, då har igelkottarna ätit upp dem, för det tror de att det är hönsägg, sa jag. Det gick kvinnan på, så hon satte sig i bilen och åkte hem.

Gothem

Transkription

Ja de jick så att … att de va i Visby vi kåm in där å vi var åtte lag å vart lag skodd kaste imåot varandre ein keule [ain keule] … ain keule. Å sedan när vi hadd kaste av de allihåop i ein keule … i ein keule …[jåo] så … så blei de åo-… åobligartåorisk dragning Visby måot Gåotom. O så hadd di stellt eut ett präis som vi da skodd kaste om o järe över den som da blei seist man. [Jaha.]

Översättning

Ja det gick så att… att de var i Visby vi kom in där och vi var åtta lag och varje lag skulle kasta emot varandra en kula (= ett parti) … [en kula] En kula. Och sedan när vi hade kastat av (= kastat färdigt) det allihop i en kula … i en kula [jo] så … så blev det o-… obligatorisk dragning Visby mot Gothem. Och så hade de ställt ut ett pris som vi då skulle kasta om och göra över den som blev siste man. [Jaha.]

Hellvi

Transkription

Men så skolle hon ha nån ärsättning för sitt besvär å då hade … Den andre gråodn hade plocke ihåop någe … någe spånar. Ja, de vidde hon inte ha. Hon vidde inte ha någe för sitt besvär. Jo, hon skodd ta da atminstn dem där spånen. O de tåog hon me si hem. O när hon då kåm hem da va de en fin silverskeid såm hon hade fått. Men de var … De förståo hon att de var någe av de små onder jårdn som då hade … såm då hade tatt egenskap av gråode.

Översättning

Men så skulle hon ha någon ersättning för sitt besvär och då hade … Den andra grodan hade plockat ihop några … några spånor. Ja, det ville hon inte ha. Hon ville inte ha något för sitt besvär. Jo, hon skulle ta då åtminstone de där spånen. Och det tog hon med sig hem. Och när hon då kom hem då var det en fin silversked som hon hade fått. Men det var … Det förstod hon att de var några av de små under jorden (= vittror e.d.) som då hade … som då hade tagit egenskap (= gestalt) av groda.

Hogrän

Berättelse om folktro.
Inspelningsår: 1953.

Översättning

Ja, det var min far, han talade óm en historia från Stånga. Det var en dräng, som tjänade hos honom, och han har talat om, att han var på hemväg från fästmön en natt, ja det var på morgonsidan, för det var rätt bra dager, och då gick han en stig genom en hage, och då fick han se en liten pojke, och han var klädd såsom manfolk av ålder hade varit klädda, med en väst som var knäppt ända upp under hakan, men om det var någon ”byse” eller det var någon gengångare, det kan man inte säga, för det var någon sägen som gick, att det var en liten pojke, som hade hängt sig där i den där hagen.

Lau

Transkription

Å sen så steiged da kellingar opp teilit pa mårgn klocko fem, atmins- … sainest, klocko fäirä kanhende. Å så leggdes malte ei … i stiup i vattne ei … De kåoktes opp ainlag. De va de fysste ejentligen. Malte var malt si å de leggdes i a baljå o ner da ainlagen had kåoka opp … de var da vanli gröin ainkvista(r) så der som kåoktes i vattne i gröito. Da helldes de yver malte å så ståo de i stiup ett par teimar. Å sen så nå håistes de da pa … man tåo mair hitt vatten o elded i gröito […] de håistes pa de mair för de tåo da till si ainlag onder teiden. S-att när de da var rett lagåm så att de da kond rinn da håistes de pa a mäskbonn.

Översättning

Och sedan så steg då kvinnorna upp tidigt på morgonen klockan fem, åtmins- … senast, klockan fyra kanhända. Och så lades maltet i … i blöt i vattnet i … Det kokades upp enlag. Det var det första egentligen. Man hade malt maltet och det lades i en balja och när då enlagen hade kokat upp … det var då vanliga gröna enkvistar så där som kokades i vattnet i grytan. Då hälldes det över maltet och så stod det i blöt ett par timmar. Och sedan så nu östes det då på … man tog mer hett vatten och eldade i grytan […] det östes på det mer för det tog då till sig enlag under tiden. Så att när det då var rätt lagom så att det då kunde rinna då östes det på ett mäskkar.

Vamlingbo

Transkription

Ja vait inte men ja håird den ena av dem åkt ikring o lappade net o sånt here.
Jåhåo.
Ti fålk ront ikring jo.
Ja, di fick vel da fösårj si på va di konde fö nå. Akrar som va nå me de had di vel ejentlien inte.
Naj, de va (i)nt mike, naj, men de va vel fiske o så sen eot o gär daksvärkar.

Översättning

Jag vet inte men jag hörde att den ena av dem åkte omkring och lappade nät och sådant här.
Joho.
Till folk runtomkring ju.
Ja, de fick väl då försörja sig på vad de kunde för något. Åkrar som det var något med det hade de väl egentligen inte.
Nej, det var inte mycket, nej, men det var väl fiske och så sedan ut och göra dagsverken.

Uppdaterad 09 juni 2020

Fårö och Lau socken

Sverigekartan

På vår klickbara karta hittar du fler dialektinspelningar från Gotland och resten av landet.

Gotland: Fårö

Gotland: Lau socken

Sök i Kartan

Lyssna på svenska dialekter

bokomslag

Publikationen Lyssna på svenska dialekter består av en cd med 29 inspelningar – en eller två från varje landskap – och en bok med utskrifter och översättningar. Läs mer och beställ.