• Huvudmeny

Stora Tuna

Locka på korna

Transkription

– Ni hade inga så där spesiälla låckrop då, eller nå sånger eller nånting såm dä …?
– Jaa, nja, dä va fôll¹ te hitt på dä, vet du. De sånger man kunna, så sjöng man fôll för dôm. [jaha] Å ... å annars så var ä te hoa då, gå å ho ho ho, feck vi gå. Ho ho ho. /skratt/ Jaa.
– Va bruka ni sjunga för korna ...
– Ja, vi sjöng ...
– ... låcka på korna?
– Vi sjöng ... Ja, vi kalla på namnena då. [jaha] Jaa, de jorde vi.
– Va hett dåm, korna?
– Sjärna å KLåcka² å Ställa. De vete kattn allt va dôm heta. Lycka. För ja vet fössta åre hadd ja e såm heta Lycka å e heta BLomma. [jaha] Dä va våra kor hemmifrån. Dôm ... dôm två hadd ja då. Senn nä jag hadd ... Dä va Snälla å dä va Nätta å dä va Majros å Gullan å dä vete allt va dôm heta för la, såm dôm hadd namn på när dôm [ja] sjicka ...
– Kan du inte låcka lite? Få höra hur ä lät när du ...
– Ja, ja vet ja inte åm ja hô … ja hôrkä ha ja så när sagt.
– Men ta int så hökkt du.
– Ko-orna mina, kåm! Ho-o-o, Låcka! Gulla! Blomma då, kåm nu! [jaha] Så dä feck vi håll på då. [jaa] Vi gapa si så där. [---] Å så jeck vi åt olika håll då på dagarna då. 
– Följde ni me dôm ut på [---]?
– Jaa, vi förd me dôm ut på … på bärje. [jaa] Ja. Å så kåm dåm ifrån de andra … ifrån [Moarna] bruka dôm kåmma å gå föbi å då vettu. Då va vi tre stycken då såm knata iväg.
– Jaa. Hade ni nånting å låcka dåm me, nå gått såm dåm fick å äta då eller?
– Förr hadd dôm sleku såm dôm sa. [jaha] Dôm hadd ju då mjöL å salt i … i väska såm dôm môka in i mun på dôm da. [ja] Mm. Män de hade aldri ja. [nähä] Nä. Män ja hade, kan ja säja, sleku åt dôm, så dôm visste när dôm kåm så hadd dôm e … e sleku i … inna, i … Då bruka ja … Du vet, hö de smôLa såm dôm säjer. [ja] HössmôL. Då bruka (j)a ta hössmôL å lägg i … i … Vi hadd e tôkka dä trôg då. Då la ja i å så hadd ja i lite mjöL å lite salt å så slog ja på litä vâttn³ då. Å de där de … de … de där li- … jussôm längta dôm äftär, så när … när de va då bruka dôm kåmma fort vettu [jaa] ôm kvällane.

¹ Specialtecknet ô står för ett extra öppet ö-ljud.
² Specialtecknet L står för tjockt l-ljud.
³ Specialtecknet â står för ett öppet a-ljud, dvs. ett ljud mellan a och ä.

Översättning

– Ni hade inga så där speciella lockrop då, eller några sånger eller någonting som det …?
– Ja, nja, det gällde väl att hitta på det, vet du. De sånger man kunde, dem sjöng man väl för dem. [jaha] Och … och annars fick man hoa då, gå och … ho ho ho fick vi gå. Ho ho ho. /skratt/ Ja.
– Vad brukade ni sjunga för korna …
– Ja, vi sjöng …
– … locka på korna?
– Vi sjöng … Ja, vi kallade på namnen då. [jaha] Ja, det gjorde vi.
– Vad hette de, korna?
– Stjärna och Klocka och Stella. Det vete katten vad de hette. Lycka. För jag vet att första året hade jag en som hette Lycka och en hette Blomma. [jaha] Det var våra kor hemifrån. De … de två hade jag då. Sedan när jag hade … Det var Snälla och det var Nätta och det var Majros och Gullan och det vete [katten] vad de hette för något, som de hade namn på när de [ja] skickade …
– Kan du inte locka lite? Få höra hur det lät när du …
– Ja, jag vet inte om jag o- … jag orkar, hade jag så när sagt.
– Men ta inte så högt du.
– Ko-orna mina, kom! Ho-o-o. Locka! Gulla! Blomma då, kom nu! [jaha] Så där fick vi hålla på då. [Ja] Vi gapade si så där. Och så gick vi åt olika håll på dagarna då.
– Följde ni med dem ut på [---]?
– Ja, vi följde med dem ut på … på berget. [ja] Ja. Och så kom de ifrån de andra … Ifrån [Moarna] brukade de komma och gå förbi då, vet du. Då var vi tre stycken då, som knatade iväg.
– Ja. Hade ni någonting att locka dem med, något gott som de fick att äta då eller?
– Förr hade de ju sleke (saltblandat lockfoder) som de sa. [jaha] De hade ju då mjöl och salt i … i väskan, som de stoppade in i munnen på dem då. [ja] men det hade aldrig jag. [nehej] Nej. Men jag hade, kan jag säga, sleka åt dem, så de visste när de kom så hade de en … en sleka i … inne, i … Då brukade jag … Du vet, hö det smular som de säger, [ja] hösmul. Då brukade jag ta hösmul och lägga i … i … Vi hade ett sådant där tråg då. Då la jag i och så hade jag i lite mjöl och lite salt och så slog jag på lite vatten då. Och det där det … det … det där li- … just som längtade de efter. Så när … när det fanns, då brukade de komma fort, vet du [ja] om kvällarna.

Uppdaterad 09 juni 2020